Zateplení ZŠ Tvrdonice

Zateplení tělocvičny Základní školy z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 OPŽP

Údaje o předmětu: tělocvična Základní školy

Jedná se o samostatně stojící budovu skládající se ze tří pavilonů – učeben, tělocvičny a spojovacího krčku. Tělocvična je se základní školou propojena spojovacím krčkem, který zároveň slouží jako samostatný vstup do tělocvičny z venkovního prostředí. Pavilon s učebnami má vyměněny všechny výplně otvorů a je zateplen kontaktním zateplovacím systémem t. 100mm, není tudíž předmětem tohoto energetického posudku.

Objekt tělocvičny a spojovacího krčku je jednopodlažní bez podsklepení, střechy jsou ploché.

Stávající konstrukce obvodového pláště tělocvičny budou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací z desek stabilizovaného polystyrénu nebo minerální vlny s povrchovou úpravou armovanou tenkovrstvou omítkou, a to minimálně na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,25 W.m-2.K-1. Soklová část zdiva bude zateplena extrudovaným polystyrénem. V návaznosti na zateplení obvodového pláště bude zatepleno svislé ostění a nadpraží oken, dveří včetně zateplení pod parapetními plechy. Zateplené obvodové zdivo šaten a spojovacího krčku zůstane nezměněno.

Původní ocelová a luxférová okna tělocvičny budou vyměněny za nová s termoizolačním sklem a celkovým součinitelem pro vstupu tepla U = 0,25 W.m-2.K-1.

Plochá střecha tělocvičny a spojovacího krčku bude zateplena z horní strany deskami z polystyrenu na minimálně doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla U = 0,25 W.m-2.K-1.

Investiční náklady na realizaci opatření 1 650 995 Kč

Úspora energie 49,2 Mwh/rok

Úspora provozních nákladů 71 200 Kč/rok