ZO č. 13 z 11.122008

Z Á P I S


o průběhu 13. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice
konaného dne 11.12.2008 v 18.00 hod. na Slovácké chalupě ve Tvrdonicích
 
Bod č. 1
Technický bod
Zahájení provedl starosta obce Zdeněk Tesařík a konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu
Tvrdonice, v místním rozhlase a na infokanálu kabelové televize ,
a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.
Přítomni: ll, omluveni: 4 viz. prezenční listina – příloha zápisu


Zapisovatelkou byla jmenována Eva Tučková
Hlasování č. 1 pro 11 – proti 0 – zdržel se 0


Volba ověřovatelů zápisu, byli navrženi: Mgr. Jan Svítil a Ing. Eduard Hrnčíř

Usnesení č. 100
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 13. zasedání ZO Tvrdonice Svítila Jana a Hrnčíře Eduarda
Hlasování č. 2 pro 10 – proti 0 – zdržel se 1
pro 10 – proti 0 – zdržel se 1

Starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva schválen.
Usnesení č. 101
Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání:
l. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání ZO)
2. Návrh rozpočtového opatření č. 3/2008
3. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2009
4. Návrh na prodej pozemku p.č. 3314/22 o vým. 300 m2 pro M. a M. Veselého, Tvrdonice, Tabule 757/27
5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
6. Návrh na schválení zřizovací listiny příspěvkové organizace obce.
7. Žádost o dotaci na linkovou dopravu F. Juráček, Tvrdonice.
8. Schválení zadání pro vypravování změny č. 4 ÚP sídelního útvaru Tvrdonice
9. Návrh smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
10. Rozpočtový výhled
11. Schválení inventarizačních komisí
12. Různé
13. Závěr


Hlasování č. 3 pro 11 – proti 0 – zdržel se 0

2 –

Bod.č. 2
Starosta předložil návrh rozpočtového opatření č. 3 /2008 a v případě nutnosti úpravy rozpočtu do konce roku 2008 (další rozpočtové opatření) schválí RO Tvrdonice.

Usnesení č. 102
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
schvaluje rozpočtové opatření č. 3 ve výši 2826700,– Kč a v případě dalšího rozpočtového opatření toto schválí RO


Hlasování č. 4 pro 11 – proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 3
Návrh na rozpočtové provizorium na rok 2009 přednesl předseda finančního výboru
Ing. Hrnčíř


Usnesení č. 103
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2009


Hlasování č. 5 pro 11 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 4
Projednána žádost manželů Veselých , Tvrdonice, Tabule 757/27 o odprodeji části pozemku p.č. 3314/22 o vým. 300 m2 .


Usnesení č. 104
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku manž. Veselým o vým. 300m2,
250,– Kč/m2. Všechny ostatní poplatky bude hradit kupující.

Hlasování č. 6 pro 11 – proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 5
Starosta seznámil s obecně závažnou vyhláškou č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu. V roce 2009 by měl činit poplatek za vývoz TKO 450,– Kč/na občana s trvalým pobytem v obci.Úlevy se budou poskytovat studentům, kteří se zdržují po dobu celého školního roku mimo obec ve výši 50 % tj. 225,– Kč a
Osobám starším 70ti let žijícím samostatně o 130,– Kč.


Usnesení č.105


Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Hlasování č. 7 pro 11 – proti 0 – zdržel se 0

3 –

Bod. č 6


Starosta přednesl návrh na schválení zřizovací listiny příspěvkové organizace obce.
Viz. příloha zápisu


Usnesení č. 106


Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace obce.


Hlasování č. 8 pro ll – proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 7


Autodoprava František Juráček , Tvrdonice, Týnecká 15 si podal žádost o dotaci na linkovou dopravu na rok 2009 ve výši 50.000,– Kč.Viz. příloha.


Usnesení č. 107


Po dlouhé diskusi zastupitelsvo obce neschválilo poskytnutí dotace Autodopravě Františku Juráčkovi.


Hlasování č. 9 pro 0 – proti 6 – zdržel se 5


Bod č. 8


Starosta přednesl zadání pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Tvrdonice.


Usnesení č. 108


Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje zadání pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Tvrdonice, okr. Břeclav.


Hlasování č. 10 pro ll – proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 9


Byl přednesen návrh smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.
Viz. příloha zápisu


Usnesení č. 109


Zastupitelstvo obce Tvrdonice schválilo návrh smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK.


Hlasování č. 11 pro ll – proti 0 – zdržel se 0

4 –


Bod č. 10


Starosta seznámil s rozpočtovým výhledem na rok 2009,2010 a 2011
Viz. příloha zápisu


Usnesení č. 110


Zastupitelstvo obce Tvrdonice schválilo rozpočtový výhled na rok 2009, 2010 a 2011.


Hlasování č. 12 pro ll – proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 11


Místostarosta obce seznámil s inventarizačními komisemi:

za inventarizaci obce zodpovídá: Zháňal Jan

za místní knihovnu Ing. Hrnčíř Eduard

za hasiče Mrlák Zdeněk

slováckou chalupu Balga Jiří

Viz. příloha zápisu


Usnesení č. 111


Zastupitelstvo obce Tvrdonice schválilo inventarizační komise.


Hlasování č. 13 pro ll – proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 12


R ů z n é


– návrh na vyřazení knih v místní knihovně


Usnesení č. 112


Zastupitelstvo obce souhlasí s vyřazením knih v místní knihovně dle předloženého seznamu.


Hlasování č. 14 pro ll- proti 0 – zdržel se 0


– starosta oznámil,že bude provedena v příštím roce směna pozemku . Park u obecního úřadu je v majetku farního úřadu a pozemek u kostela je ve vlastnictví obce.
Rozdíl v ceně bude použit na opravu kostelních hodin.


starosta poukázal na výběr stočného v letošním roce a vyzval ZO, aby v příštím zastupitelstvu předneslo návrhy, jakou formou se bude stočné vybírat v roce 2009

5 –

Bod č. 13


Z á v ě r


V diskusi vystoupil starosta, který vyzval zastupitele, aby v rámci svých možností se pokusili získávat granty ,dotace pro obec.
Dále v diskusi vystoupili občané p. Gál Josef a p. Hrubý Bohumil. Na jejich vznesené dotazy bylo ihned odpovězeno.


Na závěr starosta poděkoval za účast, popřál všem do Nového roku 2009 a pozval občany na Silvestrovský ohňostroj.


Zasedání ZO bylo ukončeno ve 20.10 hod.


Ve Tvrdonicích 11.12.2008


Zapsala: Eva Tučková

Napsat komentář