Zápis ZO č.2 ze 29. 06. 2006

Z Á P I S

Z Á P I S

o průběhu 3. zasedání
Zastupitelstva obce Tvrdonice

konaného dne 29.06.2006 v 19.00 hod. v sále
Dělnického domu


Starosta obce zahájil 3.
zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice v 19.00 hod. a
přivítal všechny přítomné


Bod č. 1
Technický bod

Starosta obce konstatoval, že
informace o konání zasedání byla
zveřejněna na úřední

desce Obecního úřadu
Tvrdonice, v místním rozhlase a na infokanálu
kabelové televize

a to nejméně sedm dní
přede dnem konání zasedání a dále
konstatoval, že je přítomno 13 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.


Přítomni, omluveni,
nepřítomni: viz. prezenční listina – příloha
zápisu

Zapisovatelkou byla jmenována:
Eva Tučková

Starosta konstatoval, že zápis
z předchozího zasedání byl řádně
ověřen a je vyložen

k nahlédnutí v
kanceláři starosty.


Starosta vyzval zastupitele, aby
podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu
3. zasedání
zastupitelstva obce. Navrženi byli Mgr. Svítil Jan a Netopilík
Jan, kteří vyslovili s návrhem souhlas.


Usnesení č. 55
Zastupitelstvo obce Tvrdonice s c h v a
l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 2.zasedání
zastupitelstva obce Tvrdonice

Hlasování č.1 :
pro 11 – proti 0 – zdržel
se 2

Starosta přednesl návrh
programu zasedání, který byl členy
zastupitelstva schválen


Usnesení č. 56
Zastupitelstvo obce Tvrdonice s c h v a
l u j e následující program zasedání

Technický bod (přivítání,
jmenování zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu,

Schválení
programu zasedání zastupitelstva obce)

Kontrola usnesení
z minulého zasedání ze dne 25.05.2006
Schválení
závěrečného účtu Obce Tvrdonice za rok 2005

Schválení
Rozpočtového opatření č. l

Schválení Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření za
rok 2005

Zpráva o činnosti Regionu
Podluží
Různé /ZŠ oprava
a odbahnění rybníka – výše úvěru
a doba splatnosti/

Závěr


2 –

Hlasování č. 2 :
pro 13 – proti 0 –
zdržel se 0


Bod č. 2
Kontrolu usnesení z minulého
zasedání ZO ze dne 25.5.2006 přednesl

místostarosta Jiří
Fojtík. viz. příloha


Usnesení č. 57

Zastupitelstvo obce Tvrdonice

b e r e n a v ě d o m í
kontrolu usnesení z 2. zasedání ZO


Hlasování č. 3 :
pro 13 – proti 0 –
zdržel se – 0


Bod č. 3

Ing. Hrnčíř seznámil
se Závěrečným účtem obce Tvrdonice za rok 2005 .
Finanční výbor doporučuje ZO ke schválení.
viz. příloha

Usnesení č. 58


Zastupitelstvo obce Tvrdonice
schvaluje Závěrečný
účet Obce Tvrdonice za rok 2005

Hlasování č. 4:
pro 13
– proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 4
Starosta podal návrh
ke schválení rozpočtového opatření obce
č. l /rozdíl 150 tis. Kč – dotace z Úřadu
práce a Volby do Parlamentu ČR/

viz. příloha
zápisu

Usnesení č. 59

Zastupitelstvo obce Tvrdonice
Schvaluje rozpočtové opatření

č. l

Hlasování č. 5
pro 13 – proti
0 – zdržel se 0

Bod č. 5

Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2005 přednesl starosta.
viz. příloha zápisu

Usnesení č. 60

Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s c h v a l u j e zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2005


Hlasování č. 6
pro 13 –

proti – 0 – zdržel se 0
– 3 –


Bod č. 6
Zprávu o činnosti Regionu
Podluží přednesl starosta.

viz. příloha zápisu

Zastupitelstvo obce Tvrdonice bere
zprávu na vědomí.Bod č. 7

Různé

– zakoupení pozemku od p. Boženy Osičkové z Kostic,
p.č. 510,512 o vým. 1185 m2, který se nachází

pod trafostanicí u ZŠ Tvrdonice pro potřeby obce.
Navržená cena za pozemek činí 50,– Kč za m2.

Usnesení č. 61

Zastupitelstvo obce Tvrdonice

s c h v á l i l o odkoupení
pozemku od p. Boženy Osičkové z Kostic za 50,–Kč/m2

Hlasování č. 7
pro 13 – proti 0 – zdržel se 0– žádost o odprodej st. pozemku p.č.
3314/97 o vým. 588 m2 pro ing. Maťaše z Mikulova,ul.
22. dubna 1073/3

Usnesení č. 62

Zastupitelstvo obce Tvrdonice

s ch v á l i l o odprodej pozemku pro ing.
Maťaše

Hlasování č. 8
pro 13 – proti 0 – zdržel se 0


-na opravu ZŠ Tvrdonice schází 8
mil. Kč

-na odbahnění rybníka asi 3,5 mil. Kč

Usnesení č. 63

Zastupitelstvo obce Tvrdonice

schvaluje zadání úvěru alespoň u 3
peněžních ústavů: ZŠ 8 mil. Kč na 8 let

rybník 3,5 mil. Kč na 5 let


Hlasování č. 9
pro 13 – proti 0
– zdržel se 0


– projednána žádost na zrušení
poplatku za užívání internetu v knihovně

– viz. příloha

Usnesení č. 64

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schválilo poplatky
za amortizaci počítačů a asistenci knihovníka

Hlasování č.10
pro 13 – proti 0 – zdržel se
0


-projednána smlouva o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene na stavbu Plynovodu PZP
D. Dunajovice
4 –


Usnesení č. 65

Zastupitelstvo obce Tvrdonice schválilo pronájem
pozemku

Hlasování č. 11
pro 13 – proti –
0 zdržel se 0– starosta seznámil stručně
s předběžným vyúčtováním TNS 2006

– informoval o počtu nezaměstnaných v obci –

tj. 9,3%

– podal informaci o připravované přehlídce
filmů v areálu TNS od 7. – 13.8.2006 a vystoupení
hudební skupiny Čechomor dne 4.8.2006 vstupné
v předprodeji 250,– Kč,

na koncertě 300,– Kč

– starosta obce předal poděkování za účast
a při likvidaci povodní v roce 2006

p. Jos. Gálovi – starosta SDH Tvrdonice.


Dotazy občanů:

p. Studénka František – poděkoval všem,
kteří se podíleli na přípravě TNS 2006 a vyzýval
k dalšímu budování a výsadbě
zeleně v areálu TNS. Dále poděkoval za vydání

knihy: „Druhá světová válka v kronikách
regionu Podluží“. Upozornil na zatopené sklepy
při přívalových deštích.

p. Josef Gál vyzval občany, aby se v těchto
případech obraceli na OÚ nebo na telefonní
linku č. 150 – hasiče.Starosta ukončil po projednání všech
bodů programu zasedání Zastupitelstva obce

Tvrdonice ve 20.15 hod.
V Tvrdonicích dne 30.06.2006Zapsala: Eva Tučková


Zdeněk Tesařík, starosta obce
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Svítil
Jan …………………………….Netopilík Jan
…………………………….


Hlasování č. 8
pro 14 – proti 0 – zdržel 0


Bod č. 9

Obecně závazná vyhláška č. 5
o místním poplatku ze vstupného

viz. příloha


Usnesení č.29
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s ch v á l i l o obecně
závaznou vyhlášku č. 5


Hlasování č. 10
pro 13 – 0 – 0

Bod č. 10
Obecně závazná vyhláška
č. 6 o místním poplatku za provozování

výherního hracího přístroje
viz. příloha

Usnesení č. 30
Zastupitelstvo obce Tvrdonice

s ch v á l i l o obecně
závaznou vyhlášku č. 6

Hlasování č. 11
pro 13 – 0 –
0


Bod č. 11
Obecně závazná vyhláška
č. 7 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství

viz. příloha

Usnesení č. 31
Zastupitelstvo obce
Tvrdonice
s ch v á l i l o obecně
závaznou vyhlášku č. 7


Hlasování č. 12
pro 13 – 0 –
0

Bod č. 12
Různé :

prodej pozemku pro Ryspol s.r.o.
Tvrdonice dle GP

viz. příloha

Usnesení č. 32
Zastupitelstvo obce
Tvrdonice
s ch v á l i l o prodej
pozemku pro Ryspol s.r.o.– 5 –

Hlasování č. 13
pro 13 – 0 –

0návrh na
vyřazení knih z místní knihovny

viz. příloha

Usnesení č. 33
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s ch v á l i l o návrh
na vyřazení


Hlasování č. 14
pro 13 – 0 –
0

inventarizační komise

Místní
knihovna – ing. Hrnčíř, Pláteníková
Hasiči – Mrlák,
Balga
Slovácká chalupa –
Zháňal, Mgr. Čechová

Obecní úřad –
Fojtík, Netopilík
hlavní inventarizační
komise – ing. Kadlec, Kosrhunová

žádost Ř ZŠ
Tvrdonice o schválení částky ve výši
62 tis. Kč na nákup počítačů


Usnesení č. 34
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s ch v á l i l o žádost
na nákup počítačů

Hlasování č. 15
pro 13 – 0 –

0

pravomoc RO na schválení
dalšího rozpočtového opatření


Usnesení č. 35
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s ch v á l i l o pravomoc RO
na rozpočtové opatření

Hlasování č.16
pro 13 – 0 –

0

Bod č. 13

Dotazy občanů:

Mgr. Alma Ciprysová
poděkovala za rodiče žáků l. třídy ZŠ,
přidělení peněžní

dotace
mohly být zřízeny dvě l. třídy.
MUDr.
Beránek poděkoval za výměnu oken na ZS a žádal
o dokončení dalších oprav ZS /zateplení,
fasáda/

starosta obce navrhl, aby na příštím
zasedání ZO bylo projednáno dokončení
oprav– 6 –
p. Studénka poděkoval za
úpravu hřbitova, vyjádřil se k anketě, která
proběhla.

Zdůraznil,
že politické strany by měly zdůvodnit, proč nebyly splněny
úkoly,které si daly do volebního programu.

p. Tureček poukázal na
užívání veřejného prostranství a
opravy chodníků


Bod č. 14

Starosta seznámil přítomné,
že bylo vydáno 600 anketních lístků, vrátilo
se 200 lístků

tj. 30%. Nejvíce občané
požadují : smuteční síň, opravu chodníků
atd.
Na rekonstrukci ZŠ /statika,
voda, elektroinstalace/ byla získána dotace ve výši
15 mil. Kč /zásluhou Dr. Grebeníčka/.

Starosta pozval na vánoční
koncert a silvestrovský ohňostroj.Poděkoval za účast a
popřál hodně zdraví a
spokojenosti v novém roce.

Bod č. 15

Starosta ukončil po projednání všech
bodů programu zasedání

Zastupitelstva obce Tvrdonice v 19.30 hod.


V Tvrdonicích dne 17.12.2005
Zapsala: Eva Tučková
Zdeněk Tesařík, starosta
Ověřovatelé zápisu: …………………..

………………….

Napsat komentář