Zápis ze 15 zasedání ZO Tvrdonice

Z Á P I S
 
o průběhu 15. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice
konaného dne 30.06.2009 v 19.00 hod. v sále Dělnického domu ve Tvrdonicích
 
 
 
Bod č. 1
Technický bod
Zahájení provedl starosta obce Zdeněk Tesařík a konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu
Tvrdonice, v místním rozhlase a na infokanálu kabelové televize ,
a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 10 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.
 
Přítomni: l0, omluveni: 5 viz. prezenční listina – příloha zápisu
Občané: Gál Josef a Zbyněk, Špaček Jaroslav, Blažek Rostislav, Brabcová Pavlína, Mrláková Zlata, Bárta Jan, Sovič Rostislav
 
Zapisovatelkou byla jmenována Zdeňka Šlichtová
Hlasování č. 1 pro 10 – proti 0 – zdržel se 0
 
Volba ověřovatelů zápisu, byli navrženi: Jan Netopilík a Ing. Eduard Hrnčíř
 
Usnesení č. 127
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 15. zasedání ZO Tvrdonice Netopilíka Jana a Hrnčíře Eduarda
Hlasování č. 2 pro 9 – proti 0 – zdržel se 1
pro 9 – proti 0 – zdržel se 1
 
 
Starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva schválen.
 
Usnesení č. 128
Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání:
l. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání ZO)
2. Schválení „Závěrečného účtu Obce Tvrdonice za rok 2008“
3. Schválení návrhu rozpočtového opatření č. 1/2009
4. Zpráva o výsledku hospodaření územního celku za rok 2008
5. Různé (národopisné slavnosti, výstavba v obci, připravované akce)
6. Závěr
 
Hlasování č. 3 pro 10 – proti 0 – zdržel se 0
 
 
 
 
 
 

2 –

 
 
Bod.č. 2
Předseda finančního výboru Ing. Hrnčíř seznámil přítomné se „Závěrečným účtem Obce Tvrdonice za rok 2008“
Viz. příloha zápisu
 
 
Usnesení č. 129
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje „Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008“
 
Hlasování č. 4 pro 10 – proti 0 – zdržel se 0
 
Bod č. 3
Návrh na rozpočtové opatření č.1 na rok 2009 přednesl starosta obce
Viz. příloha zápisu
 
Usnesení č. 130
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření na rok 2009
 
Hlasování č. 5 pro 10 – proti 0 – zdržel se 0
 
 
Bod č. 4
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku podle
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích přednesl starosta obce. Finanční výbor doporučuje ke schválení zastupitelstvu obce
Viz. příloha zápisu
 
Usnesení č. 131
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o výsledku hospodaření územního celku za rok 2008
 
Hlasování č. 6 pro 10 – proti 0 – zdržel se 0
 
Bod č. 5
Různé
– zprávu o konání národopisných slavností přednesl místostarosta Jan Zháňal
 
– starosta obce předvedl obrazovou prezentaci úpravy třídy MŠ, úpravy areálu TNS,
hřbitova, výměny části veř. osvětlení
 
– dále starosta oznámil chystané změny v kabelové televizi související se změnou
provozovatele
 
– p. Bárta měl zájem o informaci o ceně, starosta mu odpověděl, že každý občan si
 

3 –

 
bude moci vybrat z nabídky rozdělené podle placených kanálů
– starosta obce informoval o zřízení příspěvkové organizace obce Služby obce
Tvrdonice.
Dále informoval o dohodě mezi naší obcí a obcí Bernartice nad Odrou , která byla
postižena povodněmi, p. Netopilík navrhl, aby obec uvolnila jako základ 20 000,-Kč
a dát výzvu na kabelovou televizi
 
– pan Gál, starosta hasičů informoval o pomoci SDH při povodních, vyzval občany, aby volali č. tel. 150 nebo 112
dále se dotazoval na chystanou stavbu nové hasičské zbrojnice, starosta mu odpověděl,
že  se  s její stavbou počítá v připravovaném územním plánu
 
– starosta navázal na tuto diskusi a informoval o přípravě nového územního plánu, kde se počítá i s návrhy občanů, ÚP bude také v digitalizované podobě, jednou z jeho priorit bude např. vybudování sběrného dvora
dále starosta informoval o při připravované výstavbě nového sportoviště u ZŠ, na kterou byla získána dotace z RWE, pozval občany na letní kino a informoval o dění v regionu
– např. o chystané rekonstrukci silnice z Mor. Nové Vsi do Lanžhota
 
– p. Netopilík se zeptal, zda cena za ozvučení TNS není příliš vysoká 57.000,-Kč a zda nebudeme měnit firmu, p. Zháňal informoval, že obec dostala nabídku od
p. Kabelky, kde nabízená cena přesáhla 100 000,- Kč, takže ke změně zatím asi nedojde
 
 
Bod č. 6
 
Závěr
Starosta poděkoval za účast a ukončil zasedání ZO ve 20.00 hod.
 
 
Ve Tvrdonicích 07.07.2009
 
Zapsala: Zdeňka Šlichtová
 
 
 
Zdeněk Tesařík
starosta obce

Napsat komentář