Zápis ze 14 zasedání ZO Tvrdonice

Z Á P I S


o průběhu 14. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice
konaného dne 24.3.2009 v 18.00 hod. v sále Dělnického domu

Starosta obce zahájil 14. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice v 18.00 hod. a přivítal všechny přítomné.


Bod č. 1
Technický bod


Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední
desce Obecního úřadu Tvrdonice, v místním rozhlase a na infokanálu kabelové televize
a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno
14 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.


Přítomni 14, omluveni 1, viz. prezenční listina – příloha zápisu
Občané: Gál J., Gál Zb.,Klenec,Sedláček, Tomancová,Blažej A., Salajka,Mrláková,
Brabcová, Sovič
Zapisovatelkou byla jmenována: Jarmila Tesaříková
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen
k nahlédnutí v kanceláři starosty.


Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu
14. zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Pláteníková Drahomíra a Trecha Milan, kteří vyslovili s návrhem souhlas.


Usnesení č. 113
Zastupitelstvo obce Tvrdonice s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 14..zasedání zastupitelstva obce Tvrdonice Pláteníkovou Drahomíru a Balgu Jiřího


Hlasování č.1 : pro 12- proti 0 – zdržel se 2

Starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva schválen.


Usnesení č. 114
Zastupitelstvo obce Tvrdonice s c h v a l u j e následující program zasedání

Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu,

Schválení programu zasedání zastupitelstva obce)

Schválení rozpočtu na rok 2009

Návrh na prodej pozemku parc.č. 3058/56 o výměře 183 m2 pro Lickovou Věru a Ivana, Tvrdonice, Kůt 14

Návrh na prodej pozemku parc.č. 3314/22 o výměře 300- 350 m2 pro Zdeňka a Hanu Trčkovi, Tvrdonice, Tabule 21

Návrh na prodej pozemku par.č. 3314/22 o výměře 300 – 350 m2 pro Marka a Blanku Vališovi, Tvrdonice, Tabule 23

Návrh na odprodej pozemku parc.č. 3344/100 o výměře 242 m2

– 2 –

Různé ( připravované akce v r. 2009, kabelová televize)

Závěr

Hlasování č. 2 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 2
Ing. Hrnčíř seznámil zastupitele s rozpočtem obce na rok 2009, který byl schválen finanční komisí, poté byl schválen ZO.
Viz. Příloha

Usnesení č. 115
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s c h v a l u j e rozpočet obce na rok 2009 ve výši: příjmy – 26082900,- Kč
výdaje – 26082900,- Kč


Hlasování č. 3 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 3
Starosta přednesl návrh na prodej pozemku p.č. 3058/56 v k.ú.Tvrdonice o výměře
183 m2, který je využíván jako zahrada manželi Lickovi, Kůt 14, která se nachází za jejich RD.Cena bude určena dle odhadu, všechny poplatky uhradí kupující.


Hlasování č. 4 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0


Usnesení č. 116
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s c h v a l u j e prodej pozemku p.č. 3058/56 v k.ú. Tvrdonice o výměře 183 m2 pro manžele Lickovi, Kůt 14, dle odhadu.


Bod č. 4
Starosta přednesl návrh na prodej pozemku parc. č. 3314/22 o výměře 300 – 350 m2 v lokalitě Tabule pro manžele Trčkovi, Tabule 21 za cenu 250 Kč/1m2


Hlasování č. 5 pro 14– proti 0 – zdržel se 0


Usnesení č. 117
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s c h v a l u j e prodej pozemku parc.č. 3314/22 o vým. 300 – 350 m2 pro manžele
Trčkovi, Tvrdonice,Tabule 21 za cenu 250 Kč/1m2

-3 –

Bod č. 5
Starosta přednesl návrh na prodej pozemku parc.č.3314/22 o výměře 300 – 350 m2
pro manžele Vališovi, Tabule 23

Hlasování č. 6 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0


Usnesení č. 118
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s c h v a l u j e prodej pozemku parc. č.3314/22 o výměře 300 – 350 m2 pro manžele Vališovi,Tvrdonice, Tabule 23 za cenu 250,- Kč/1m2


Bod č. 6
Prodej pozemku parc.č. 3314/22 o výměře 300 – 350 m2 v lokalitě Tabule pro Bc. Janu Vališovou,Lanžhot, MUDr. Kepáka 25 a Aleše Tučka, Trávníky 27, Kostice


Hlasování č. 7 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 119
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s c h v a l u j e prodej pozemku par. č. 3314/22 o vým. 300 – 350 m2 pro Bc. Janu
Vališovou, Lanžhot, Tabule 23 a Aleše Tučka, Trávníky 27, Kostice za cenu
250,-Kč/1m2


Bod č. 7
Různé: Starosta předložil žádost pana Aleše Blažeje, nám. Míru 26 o prodej pozemku par.č. 3340/100 o výměře 242 m2 na ul. Kostická, který je majitelem sousedního pozemku. Jedná se o pozemky k výstavbě RD. Cena bude stanovena dle odhadu nebo dohodou. Starosta navrh vyčlenit 10 m2 na autobusovou zastávku.


Hlasování č. 8 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0


Usnesení č. 120
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s c h v a l u j e vyčlenit 10 m 2 z par.č. 3340/100 na autobusovou zastávku.


Zbytek pozemku parc.č. 3340/100 bude prodán Aleši Blažejovi, nám. Míru 26


Hlasování č. 9 pro 13 – proti 0 – zdržel se 1


Usnesení č. 121
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s c h v a l u j e zbytek pozemku parc.č. 3340/100 prodat Aleši Blažejovi, nám. Míru 26.


– 4 –


Při další výstavbě RD se bude pokračovat dle zpracované zástavbové studie.


Hlasování č. 10 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0


Usnesení č. 122
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s c h v a l u j e postupovat při výstavbě další RD dle zpracované zástavbové studie.


Starosta hovořil o nutnosti zakoupit nové vozidlo pro hasiče FORD TRANZIT COMBI
pro přepravu 9 lidí v hodnotě 1450000,- Kč. Do rozpočtu na r. 2009 bylo zařazeno na koupi tohoto vozidla 450 tis. Kč. Na 1 mil. Kč si obec vezme od ČS,a.s. Břeclav investiční úvěr střednědobý, který bude splácet 4 roky – měsíčně zhruba 20834 Kč, roční úroky zhruba 72900 Kč ,s pevnou úrokovou sazbou na celou dobu splatnosti, bez zajištění.


Hlasování č. 11 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0


Usnesení č. 123
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s c h v a l u j e uzavřít smlouvu s ČS, a.s. Břeclav na investiční úvěr střednědobý s pevnou úrokovou sazbou na celou dobu splatnosti, bez zajištění ve výši 1 mil. Kč na zakoupení nového vozidla pro hasiče FORD TRANZIT COMBI.


Starosta předložil návrh, že je možno získat dotaci na rozšíření služeb CZECH POINT
ve výši 68 tis. Kč. Podmínka je, že obec hradí náklady ve výši 10 tis. Kč. Dále předložil podmínky o poskytnutí této dotace. Jedná se o dotaci v rámci Integrovaného operačního programu, prioritní osa2, oblast intervence 2,1 v rámci výzvy č. 02 „Government v obcích-Czech POINT“.


Hlasování č. 12 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0


Usnesení č. 124
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s c h v a l u j e požádat o dotaci na rozšíření služeb CZECH POINT ve výši 68 tis. Kč a podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace a způsob provedení výběru dodavatele.


Starosta informoval rovněž o potřebě nového zásahového auta CAS pro hasiče, které stojí od 4,8 do 5,2 mil. Kč. Je tedy třeba zažádat o dotaci v termínu do 15.4.2009.


Hlasování č. 13 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0


Usnesení č. 125
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s c h v a l u j e požádat o dotaci na zakoupení zásahového požárního vozidla.


Starosta požádal ZO o doplnění Rady školy – Drahomíra Pláteníková


Hlasování č. 14 pro 13 – proti 0 – zdržel se 0


– 5 –
Usnesení č. 126
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s c h v a l u j e dopnit do Rady školy Drahomíru Pláteníkovou


Starosta informoval, že v co nejbližší době přejdeme s kabelovou televizí pod novou společnost HC KABEL, kterou vlastní obce Čejč, Hovorany. Tato nabízí 3 cenové nabídky provozu – 1. základní
2. rozšířená
3. prémiová.


Rác Josef – na Plynárenské chtějí rozkopat chodníky, co o tom ví obec.
Starosta řekl, že O2 chtějí dát kabely do země, nabízí finanční bonus a zavazují se, že vše dají do původního stavu. Pověřil p. Ráce, aby obešel všechny na ul. Plynárenská a seznámil je se stavem věci.

Ing. Hrnčíř řekl, aby bylo hasičské vozidlo AVIA nabídnuto k odprodeji.


J. Gál poděkoval za vstřícný přístup obecního zastupitelstva.Dále vznesl dotaz, jak to bude s prodejem vstupenek na letošní TNS.Odpověděl starosta, že po vzájemné dohodě bude pronajata agentura, která bude zajišťovat ostrahu i prodej.


V.Tomancová podala námitky proti nové autobusové zastávce, která má být umístěna před jejím RD. Starosta slíbil, že s ní bude ještě jednat.


Z. Gál si stěžoval, že na zastávce naproti jeho RD dělá mládež hrozný hluk a nepořádek atd. Starosta odpověděl, že by stálo za to zřídit kamerový systém a v případě nutnosti by měli občané volat linku 158 – Policie. Rovněž rodiče by měli dohlédnout, aby děti byly po 22 hodině doma.

Bod č. 8
Závěr
Starosta poděkoval za účast a ukončil zasedání ZO v 19.30 hod.

Ve Tvrdonicích dne 1. 4. 2009
Zapsala: Jarmila Tesaříková

Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář