Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice 9. listopadu 2010

 
Zápis o průběhu Ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Tvrdonice ze dne 09.11.2010
——————————————————————————————–
Přítomno: 15 členů zastupitelstva obce /viz prezenční listina/
Omluveni:
 

Zahájení

Ustavující zasedání zahájil dosavadní starosta obce, konstatoval, že bylo řádně svoláno a vyhlášeno dne 1.11.2010, v souladu se zákonem /§91,odst.1/. Všem zvoleným členům bylo předáno osvědčení o zvolení.
 

Slib členů ZO

Slib přednesl Zdeněk Tesařík, členové nově zvoleného ZO stvrdili slib svým podpisem a tím se ujali svých mandátů./příloha č. 3/
 
3. Schválení programu jednání

Zahájení

Slib členů zastupitelstva obce

Schválení programu jednání, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady

Volba předsedy a členů finančního a kontrolního výboru

Volba statutárního zástupce pro jednání na VaK Břeclav a Hodonín, Hantály, V. Pavlovice, DSO Čistý jihovýchod, Region Podluží.

Volba oddávajícího a jeho zástupce při uzavírání sňatků

Diskuze

Závěr

Návrh usnesení č. 1
ZO Tvrdonice schvaluje program ustavujícího zasedání.
Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
 
b/Volba ověřovatelů zápisu
Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli: pan Jan Balga a pan Aleš Hrnčíř.
Návrh na usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce určuje ověřovatele zápisu pana Jana Balgu a pana Aleše Hrnčíře.
Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Zapisovatelkou jednání je určena paní Eva Tučková.
 
4. Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady
Před volbou bylo rozhodnuto, že hlasování bude veřejné.
Ke sčítání hlasů je určena paní Zdeňka Šlichtová.
 
Volba starosty
Milan Maška – návrh Zdeněk Tesařík, jiný návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení č. 3
ZO Tvrdonice volí starostu obce Zdeňka Tesaříka
Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 6
 
Usnesení č. 3 bylo schváleno
 
Volba místostarosty
Zdeněk Tesařík – návrh pan Milan Trecha, jiný návrh nebyl předložen.
Návrh usnesení č. 4
ZO Tvrdonice volí MS obce Tvrdonice pana Milana Trechu
Hlasování: pro 12 proti 0 zdržel se 3
 
Usnesení č. 4 bylo schváleno
 
Návrhy na další členy rady obce – rada bude mít celkem 5 členů
Zdeněk Tesařík – návrh pan Jiří Balga
Milan Trecha – návrh pan Zdeněk Mrlák
Zdeněk Tesařík – návrh pan Milan Maška
další návrhy nebyly podány
 
Návrh usnesení č. 5
ZO Tvrdonice volí člena rady obce pana Jiřího Balgu
Hlasování: pro 13 proti 0 zdržel se 2
 
ZO Tvrdonice volí člena rady obce pana Zdeňka Mrláka
Hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 1
 
ZO Tvrdonice volí člena rady obce pana Milana Mašku
Hlasování: pro 13 proti 0 zdržel se 2
 
Usnesení č. 5 bylo schváleno

Zřízení finančního a kontrolního výboru

Zdeněk Tesařík – ze zákona je povinností zřídit finanční a kontrolní výbor, navrhuje, aby každý z nich měl 5 členů. Jiné návrhy nebyly nepředloženy.
Návrh na usnesení č. 6
ZO schvaluje zřízení FV a KV, každý s počtem členů 5
Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0
 
Usnesení č. 6 bylo schváleno
 
Volba předsedy FV
Zdeněk Tesařík – návrh Ing. Eduard Hrnčíř, jiné návrhy nebyly podány.
Návrh usnesení č. 7
ZO volí předsedu finančního výboru Ing. Eduarda Hrnčíře
Hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 1
 
Usnesení č. 7 bylo schváleno
 
Volba předsedy kontrolního výboru
Jan Zháňal – návrh Mgr. Svítil
Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se 11
Milan Trecha – návrh Mgr. Pavlína Brabcová
 
Návrh usnesení č. 8
ZO volí předsedu kontrolního výboru Mgr. Pavlínu Brabcovou
Hlasování: pro 8 proti 0 zdržel se 7
 
Usnesení č. 8 bylo schváleno
 
Návrhy na členy finančního výboru
Mgr. Pavlína Brabcová – návrh pan Jan Bartoš
Zdeněk Tesařík – návrh Ing. Kamil Kuriál
Jan Svítil – návrh pan Aleš Hrnčíř
Zdeněk Tesařík – návrh pan Jiří Sedláček
 
Jiné návrhy nepředloženy.
 
Návrh usnesení č. 9
ZO volí člena FV pana Jana Bartoše
Hlasování: pro 13 proti 0 zdržel se 2
 
ZO Tvrdonice volí člena FV Ing. Kamila Kuriála
Hlasování: pro 12 proti 0 zdržel se 3
ZO Tvrdonice volí člena FV pana Aleše Hrnčíře
Hlasování: pro 13 proti 0 zdržel se 2
ZO Tvrdonice volí člena FV pana Jiřího Sedláčka
Hlasování: pro 13 proti 0 zdržel se 2
 
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
 
Návrhy na členy kontrolního výboru
Zdeněk Tesařík – návrh pan Jan Balga
Zdeněk Mrlák – návrh paní Pavlína Láníčková
Zdeněk Tesařík – návrh Ing. Dagmar Pavlíková Nešporová
Mgr. Pavlína Brabcová – návrh Bc. Josef Pilipčinec
Zdeněk Tesařík – návrh Jan Čech
Jiné návrhy nepředloženy
 
Návrh usnesení č. 10
ZO Tvrdonice volí člena KV pana Jana Balgu
Hlasování: pro 14 proti 0 zdržel se 1
ZO Tvrdonice volí člena KV paní Pavlínu Láníčkovou
Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0
ZO Tvrdonice volí člena KV Ing. Dagmar Pavlíkovou Nešporovou
Hlasování: pro 12 proti 0 zdržel se 3
ZO Tvrdonice volí člena KV pana Josefa Pilipčince
Hlasování: pro 9 proti 0 zdržel se 6
Z důvodu, že byl zvolen 5členný KV o dalším návrhu se nehlasovalo.
 
Usnesení č. 10 bylo schváleno
 

Volba statutárního zástupce pro jednání na VaK Břeclav a Hodonín, Hantály a.s. Velké Pavlovice, DSO Čistý Jihovýchod, Česká spořitelna a.s.

a Region Podluží
 
Zdeněk Tesařík – jedná se o zastupování obce, ve kterých má obec majetkovu účast – VaK Břeclav, VaK Hodonín, Hantály a.s., DSO Čistý Jihovýchod a Česká spořitelna, a.s.
Milan Trecha – návrh Zdeněk Tesařík
Zdeněk Tesařík – návrh Milan Trecha
Zdeněk Tesařík – návrh Rada obce při zastupování v Regionu Podluží
Jiné návrhy nepředloženy.
 
Návrh usnesení č. 11
ZO Tvrdonice volí zástupce na valné hromady společností v nichž má obec majetkovou účast – Zdeňka Tesaříka
Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0
ZO Tvrdonice volí zástupce na valné hromady společností v nichž má Obec majetkovou účast – Milana Trechu
Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0
 
ZO Tvrdonice volí Radu obce při zastupování v Regionu Podluží
Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0
 
Usnesení č. 11 bylo schváleno
 
 

Volba oddávajícího a jeho zástupce při uzavírání sňatků

Milan Maška – návrh Zdeněk Tesařík
Zdeněk Tesařík – návrh Milan Trecha
Milan Trecha – návrh Ing. Dagmar Pavlíková Nešporová
Jiné návrhy nebyly předloženy
 
Návrh usnesení č. 12
ZO Tvrdonice volí oddávající při uzavírání sňatků: Zdeněk Tesařík, Milan Trecha,
Ing. Dagmar Pavlíková Nešporová
Hlasování: pro 15 proti 0 zdržel se 0
 
Usnesení č. 12 bylo schváleno
 

Diskuse

 
Starosta Zdeněk Tesařík poděkoval všem voličům za projevenou důvěru
p. Luděk Hřebačka – upozornil na sjízdnost vozovky na ul. Lesní v zimním období, udržování pořádku na skládce na ul. Lesní a nevyřešené konflikty s p. Jiřím Strakou
/chov králíků/.
Ing. Malacka – jaké priority má nově zvolené ZO
p. Josef Gál – poděkoval za dosavadní spolupráci se SDH
p. Jan Netopilík – podotkl, že si všichni ZO mají prostudovat zákon o obcích
Starosta obce vzal na vědomí všechny přípomínky občanů
 
 
 
9. Závěr
 
Starosta poděkoval členům zastupitelstva za aktivní přístup a občanům za účast a po projednání všech bodů ukončil jednání v 18.50 hod.
 
 

Napsat komentář