Zápis o průběhu 9. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice konaného dne 27.3.2012

 
Z Á P I S

 

 
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tvrdonice, konaného dne 27.03.2012 v 18:00 hodin na Dělnickém domě ve Tvrdonicích

 
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů

 

 

 
Bod č. 1
Technický bod

 

 
Zapisovatelkou byla jmenována: Lucie Zugarová

 
Hlasování č.1 pro 12 – proti 0 – zdržel se 0

 
Usnesení č. 65
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 9. zasedání ZO Tvrdonice pana Zdeňka Mrláka a Milana Mašku.

 
Hlasování č. 2 pro 12 – proti 0 – zdržel se 0
pro 12 – proti 0 – zdržel se 0

 
Usnesení č. 66
Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání:

Zahájení

Volba ověřovatelů zápisu

Volba zapisovatelky

Návrh rozpočtu obce na rok 2012

Návrh rozpočtu Služby ovce Tvrdonice, přísp. organizace na rok 2012

Návrh odpisového plánu na rok 2012

Žádost o prodej pozemku parc. č. 2215/8

Žádost o prodej pozemku parc. č. 2220/1, 3309/198, 3309/199, 3312/12

Schválení kupní smlouvy s pozemkovým fondem Česské republiky parc. č. 2215/105

Schválení kupní smlouvy BBV14/2012

Různé (výstavba Tabule, inf. o pozemcích, plán akcí v r. 2012)

Závěr

 
Hlasování č. 3 pro 12 – proti 0 – zdržel se 0
 
Usnesení č. 67
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schvaluje rozpočet obce Tvrdonice na rok 2012

 
Hlasování č. 4 pro 12 – proti 0 – zdržel se 0
Usnesení č. 68
Zatupitelstvo Obce Tvrdonice schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Služby obce Tvrdonice na rok 2012.

 

 
Hlasování č. 5 pro 12 – proti 0 – zdržel se 0

 

 
Usnesení č. 69
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schvaluje odpisový plán na rok 2012.

 

 
Hlasování č. 6 pro 12 – proti 0 – zdržel se 0

 
Usnesení č.70
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemku p.č. 2215/8 panu J. B z Tvrdonic za cenu 40 Kč/m2.

 

 
Hlasování č. 7 pro 12 – proti 0 – zdržel se 0

 

 
Usnesení č. 71
Zastupitelstvo obce schválilo prodej pozemků p.č. 2220/1 (3309/198) – přibližná výměra 8893 m2, p.č- 2220/01 (3309/199) – přibližná výměra 502 m2, p.č. 2220/1 (3312/12) – přibližná výměra 3390 m2 v k.ú. Tvrdonice společnosti V. Č., s.r.o. Tvrdonice za cenu 20 Kč/m2.

 

 
Hlasování č. 8 pro 12 – proti 0 – zdržel se 0

 
Usnesení č. 72
Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu č.3 007K11/59 s pozemkovým fondem České republiky o prodeji pozemku p.č. 2215/105 za kupní cenu ve výši 25 800,-Kč.

 

 
Hlasování č. 9 pro 12 – proti 0 – zdržel se 0

 

 
Usnesení č. 73
Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu č. BBV/14/2012 s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových koupi pozemku p.č. 3314/54 o výměře 1962 m2 za kupní cenu ve výší 375 000,-Kč

 

 
Hlasování č.10 pro 12 – proti 0 – zdržel se 0

 
Bod č.9
Plán akcí na rok 2012

 

 
Bod č.10
Starosta závěrem pozval přítomné na pietní akt k osovobození obce Tvrdonice sovětskou armádou, který se uskuteční v pátek 13.4.2012 v 19:00 hodin u pomníku osvobození.
Dále pozval na Přehlídku dětských souborů, která se koná 31.3.2012 na Dělnickém domě.
Poděkoval za účast na zasedání a v 18:50 hod. zasedání ukončil.

 

 

 

 
Ve Tvrdonicích dne 2.4.2012

 

 
Zapsala: Lucie Zugarová

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdeněk Tesařík
starosta obce

 

 

 

 

 
Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Mrlák …………………………..

 

 

 

 
Maška Milan ………………………….

Napsat komentář