Zápis č.8

ze zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice
konaného dne 05.03.2008 v 18.00 hod. v sále Dělnického domu ve TvrdonicíchBod č. 1
Technický bod
Zahájení provedl starosta obce Zdeněk Tesařík a konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Tvrdonice, v místním rozhlase a na infokanálu kabelové televize ,
a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.
Přítomni ZO:
Balga Jiří, Hrnčíř Eduard,Čech Jan, Rác Josef,
Mrlák Zdeněk, Netopilík Jan, Příkazský Pavel,
Tesařík Zdeněk, Trecha Milan, Tuček Miroslav, Zháňal Jan
Nepřítomni: Mgr. Svítil Jan, Ing. Kadlec Vlastimil – dostavil se v 18.30 hod.
Omluveni: Kostrhúnová Ivana, Pláteníková Drahomíra

Zapisovatelkou byla jmenována: Eva Tučková

Hlasování č. 1 pro 11 – proti 0 – zdržel se 0


Volba ověřovatelů zápisu, byli navrženi: Čech Jan
Netopilík Jan

Usnesení č. 67
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání ZO Tvrdonice Čecha Jana a Netopilíka Jana
Hlasování č. 2 pro 11 – proti 0 – zdržel se 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání
Usnesení č. 68
Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání:
l. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání ZO)

2. Schválení rozpočtu na rok 2008
3. Koupě pozemků p.č. 309/1 vým. 795 m2, p.č. 309/2 vým. 1416 m2 Zlámal Jan
4. Koupě pozemků p.č. 308/1 896 m2, p.č. 308/2 816 m2 J. a Z. Salajkovi
5. Koupě pozemků p.č. 307/1 1323 m2 L. Stodůlková, Lanžhot
6. Prodej pozemků p.č. 2159/53 o vým. 1372 m2 a p.č. 2159/55 o vým. 3467 m2
pro firmu CITYMONT,s.r.o. Svatoplukova 17, Břeclav
7. Prodej pozemků pro Aleše Jančara p.č. st. 667 a 1027, p.č. 3309/147 a p.č. 2215/8
8. Prodej 1/3 rod. domu – Jaroslava Růžičková, Tvrdonice čp. 84
9. Různé
10.Závěr


Hlasování č. 3 pro 11– proti 0 – zdržel se 0

Bod.č.2
Zprávu o rozpočtu obce na rok 2008 přednesl Ing. Hrnčíř
viz. příloha zápisu
Dotazy k rozpočtu byly ihned objasněny.
Usnesení č. 69
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schválilo rozpočet na rok 2008 ve výši
23.039.000,– Kč.
Hlasování č. 4 pro 11– proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 3
Starosta seznámil přítomné s cenami odkupu pozemků vedle zdravotnického
střediska : koupě pozemku p.č. 309/1 a 309/2 o vým. 2.211 m2 cena dle odhadu je
Kč 76.170,–. Vlastník pozemku : Jan Zlámal, Tvrdonice, Družstevní 9
Usnesení č. 70
Zastupitelstvo obce Tvrdonice souhlasí s odkoupením pozemku za odhadní cenu Kč 76.170,–.
Hlasování č. 5 pro 11 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 4
Koupě pozemku p.č. 308/1 a 308/2 o vým. 1.712 m2 cena dle odhadu je
Kč 74.620,–. Vlastníci pozemku . Zdenka a Jan Salajkovi, Tvrdonice, Kůt 33
Usnesení č. 71
Zastupitelstvo obce Tvrdonice souhlasí s odkoupením pozemku za odhadní cenu
Kč 74.620,–.


Hlasování č. 6 pro 11 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5
Koupě pozemku p.č. 307/1 o vým. 1.372 m2 cena dle odhadu je Kč 92.830,–.
Vlastník pozemku : Ludmila Stodůlková, Lanžhot, Vinohrady 30


Usnesení č. 72
Zastupitelstvo obce Tvrdonice souhlasí s odkoupením pozemku za odhadní cenu
Kč 92.830,–.


Hlasování č. 7 pro 11 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6
Starosta seznámil přítomné se žádostí firmy CITYMONT, s.r.o. Svatoplukova 17, Břeclav o prodeji pozemku v k.ú. Hrušky p.č. 2159/53 o vým. 1372 m2 a p.č. 2159/55
o vým. 3467 m2. Navrhovaná cena po jednání se zástupci firmy je 250,–Kč za m2.
V průběhu jednání v 18.30 hod se dostavil Ing. Kadlec.
Usnesení č. 73
Zastupitelstvo obce Tvrdonice souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2459/53 a p.č. 2159/55 za cenu Kč 250,– za 1 m2.
Hlasování č. 8 pro 12 – proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 7
Majitel Prodejny a servisu jednostopých vozidel p. Aleš Jančara, bytem Týnec, Hlavní 315 žádá o odkoupení dotčených pozemků dle znaleckého posudku.
Jedná se o pozemky v k.ú. Tvrdonice: p.č. st. 667/2 a 1027, p.č. 3309/224, 3309/25,3309/226,3309/227,3309/228 a 3599
Znalecký posudek je přílohou zápisu.


Usnesení č. 74
Zastupitelstvo obce Tvrdonice souhlasí s prodejem výše uvedených pozemků
za cenu Kč 68.140,– . Kupující dále uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti
/vypracování GP, kupní smlouvy , poplatek za vklad do KN a rozdíl v odhadu na FÚ/


Hlasování č. 9 pro 12 – proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 8
Společnost RWE Transgas Net, s.r.o., Praha – Strašnice žádá o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní . Jedná se o část pozemku p.č. 1794 o vým. 98 m2 v k.ú. Tvrdonice. Návrh ceny je Kč 250,–/m2.


Usnesení č. 75
Zastupitelstvo obce Tvrdonice souhlasí s prodejem pozemku a  navrhovanou cenou Kč 250,–/m2.


Hlasování č. 10 pro 12 – proti 0 – zdržel se 0
Bod č. 9
Paní Jaroslava Růžičková, Tvrdonice, Svárov 84/29 žádá o odprodej 1/3 rod. domu od obce Tvrdonice. Obci Tvrdonice byla 1/3 RD připsána dle zákona č. 172/91.


Usnesení č. 76
Zastupitelstvo obce Tvrdonice souhlasí s odprodejem 1/3 RD p.č. st. 78/2
Kč 1.000,– za 1/3 RD a Kč 1,–/m2 za pozemek vedený jako zahrada o vým. 1094 m2 pro p. Jaroslavu Růžičkovou.


Hlasování č. 11 pro 11 – proti 0 – zdržel se 1


Bod č. 10
Různé:
– starosta oznámil , že skončily leasingové splátky na osobní automobil Škoda Octvia
a žádá ZO o souhlasí s odprodejem vozidla a koupi na protiúčet za nákup nového os. automobilu Škoda Octavia na leasingové splátky. Osobní vozidlo bude i nadále v užívání starosty obce.


Usnesení č. 77
Zastupitelstvo obce Tvrdonice souhlasí se zakoupením nového os. automobilu Škoda Octavia na leasingové splátky.


Hlasování č. 12 pro 12 – proti – 0 – zdržel se 0

starosta podal návrh na zadání změny ÚP č. 4 .


Usnesení č. 78
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje pořízení změny č. 4 územního plánu – sídelního útvaru Tvrdonice a žádá MěÚ Břeclav – odbor SŘ a ÚP o pořízení územního plánu. Určuje starostu obce Zdeňka Tesaříka, nar. 05.05.1966 ke spolupráci s pořizovatelem v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebního řádu.


Hlasování č. 13 pro 12 – proti – 0 – zdržel se 0


– starosta informativně seznámil s postupným odkupováním pozemků na ul. Revoluční, Nová a Padělky /chodníky, silnice/

seznámil se Zprávou o výsledku samostatné kontroly Finančního úřadu Břeclav na dotaci – akce Rekonstrukce ZŠ Tvrdonice. Provedenou kontrolou poskytnuté dotace nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně

místostarosta vyzval zastupitele, aby pomohli při zajišťování TNS a navštívili občany, kteří doposud nezaplatili za vývoz TKO a stočné za rok 2007

starosta vyzval občany, aby nahlásili škody spáchané vichřicí


– 5 –

Občané:
p. Studenka František pochválil velmi zdařilou akci – vernisáš obrazů malíře Holáska na staré škole a přimlouvá se za opravu a využití staré školy.


Bod č. 11


Závěr
Starosta poděkoval za účast a ukončil zasedání ZO v 19.20 hod.


Ve Tvrdonicích 07.03.2008


Zapsala: Eva Tučková


Zdeněk Tesařík
starosta obce

Napsat komentář