Z Á P I S o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice konaného dne 16.06. 2011

Bod č. 1
Technický bod
 
Zahájení provedl starosta obce Zdeněk Tesařík a konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Tvrdonice a to nejméně
sedm dní přede dnem konání zasedání a dále oznámil, že zemřel člen zastupitelstva
p. Jan Čech. Starosta vyzval přítomné, aby jeho památku uctili minutou ticha. Dále konstatoval, že náhradníkem do ZO je p. Soňa Krásná, která podepsala Slib zastupitele. Starosta konstatoval, že je přítomno 13 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.
 
Přítomni: l3
Omluveni: 2 Jan Zháňal, Jan Balga viz. prezenční listina – příloha zápisu
 
Občané : Zbyněk Gál, Dalibor Adámek, Jiří Fojtík, Ladislav Kovačka, Petr Létal, Emil Malacka, Oldřich Líčeník, Rostislav Blažek, Jana Vlašicová, Zlata Mrláková, Zdeňka Šlichtová
 
Zapisovatelkou byla jmenována: Eva Tučková
 
Hlasování č.1 pro 13 – proti 0 – zdržel se 0
 
 
Volba ověřovatelů zápisu, byly navrženy: MUDr. L. Čapková a Mgr. P. Brabcová
Usnesení č. 28
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 4. zasedání ZO Tvrdonice MUDr. Lenku Čapkovou a Mgr. Pavlínu Brabcovou
 
Hlasování č. 2 pro 12 – proti 0 – zdržel se 1
pro 12 – proti 0 – zdržel se 1
 
 
 
 
 
 
Starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva schválen.
 
Usnesení č. 29
Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání:

Technický bod ( přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, složení slibu zastupitele, schválení programu zasedání ZO)

Žádost o odprodej pozemku p.č 871/2 a p.č. 3042 o výměře 288m2 a 403m2

Smlouva o zajištění financování systému IDS JMK

Zpráva o přezkoumání hospodaření samosprávného celku

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Čistý jihovýchod za rok 2010

Žádost o prodej části pozemku p.č. 3312/97 o výměře 533m2

Smlouva o kontokorentním úvěru ve výši 1 mil. Kč

Žádost o odprodej části pozemku p.č. 3312/97

Návrh bezúplatného převzetí vozovky III/4244 od JMK Brno

Závěrečný účet regionu Podluží za rok 2010

Žádost o odprodej pozemku p.č. 2215/105

Závěr

 
Hlasování č. 3 pro 13 – proti 0 – zdržel se 0
 
Bod.č. 2
Starosta přednesl návrh předsedy MO MRS Tvrdonice p. Jiřího Fojtíka na odprodej pozemků p.č. 871/2 a p.č.3042 (vodní plocha) v k.ú. Tvrdonice pro potřeby vyhlášení nového rybářského revíru a navrhl cenu za odprodej dle znaleckého posudku, která činí 6.910,-Kč. Viz. příloha zápisu.
 
Usnesení č. 30
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schvaluje odprodej pozemků p.č. 871/2 a p.č.3042
o výměře 288m2 a 403m2 (vodní plochy – šutrovny ) v k.ú. Tvrdonice za navrhovanou cenu dle znaleckého posudku ve výši 6.910,-Kč . Kupující uhradí náklady za odhad znaleckého posudku a náklady za vklad do katastru nemovitostí.
 
Hlasování č. 4 pro 13 – proti 0 – zdržel se 0
 
 
Bod č. 3
Starosta seznámil přítomné se Smlouvou o financováním systému IDS JMK. Předmětem smlouvy je závazek smluvních stran, JMK Brno a Obce Tvrdonice, společně zajistit obslužnost v rámci IDS JMK, zabezpečení podmínek pro zajištění fungování IDS JMK a závazek obce poskytnout do rozpočtu JMK finanční prostředky k zajištění fungování IDS JMK. Smlouvou se Obec Tvrdonice zavazuje zaplatit částku 106.450,-Kč (tj.50,-Kč/ obyvatele). Viz. příloha zápisu.
 
Usnesení č. 31
 

Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schválilo Smlouvu o zajištění financování systému IDS JMK.

Hlasování č. 5 pro 13 – proti 0 – zdržel se 0
 
Bod č. 4
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku auditorem Ing. Františkem Dvořákem přednesl starosta obce.Viz. příloha zápisu
 
Usnesení č. 32
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku auditorem Ing. Františkem Dvořákem.
Hlasování č. 6 pro 13 – proti 0 – zdržel se 0
 
 
Bod č. 5
Předseda finančního výboru Ing. Eduard Hrnčíř přednesl ke schválení ZO Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2010. Viz. příloha zápisu.
 
Usnesení č. 33
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schvaluje Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2010.
 
Hlasování č. 7 pro 13 – proti 0 – zdržel se 0
 
 
Bod č. 6
Starosta seznámil se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Čistý jihovýchod za rok 2010 auditorem Ing Bohumilem Kadlicem. Viz. příloha zápisu
 
Usnesení č. 34
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Čistý jihovýchod za rok 2010.
 
Hlasování č. 8 pro 13 – proti 0 – zdržel se 0
 
 
Bod č. 7
Starosta seznámil s návrhem odprodeje části pozemku p.č. 3312/97 o výměře 3967m2 v k. ú. Tvrdonice společností Eckelmann s.r.o. se sídlem Tvrdonice, Růžová 17,
pro výstavbu nových výrobních hal, komunikace a parkoviště.Viz. příloha zápisu.
 
Usnesení č. 35
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schvaluje odprodej části pozemku p.č. 3312/97 o výměře 3967m2 v k.ú. Tvrdonice společností Eckelmann s.r.o. se sídlem Tvrdonice, Růžová 17, pro výstavbu nových výrobních hal, komunikace a parkoviště za cenu dle znaleckého posudku, minimálně však ve výši 100,-Kč/m2. Kupující uhradí náklady
za odhad znaleckého posudku, za geometrické zaměření pozemku a náklady za vklad
do katastru nemovitostí.
 
Hlasování č. 9 pro 13 – proti 0 – zdržel se 0
 
 
 
 
 
Bod č. 8
Smlouvu o kontokorentním úvěru č.1382189359_11 ve výši 1 mil. Kč, Smlouvu
o zastavení pohledávky z bankovního účtu č. ZÚ/138218959_11 a Dodatek č. 1
ke Smlouvě o úvěru č. 0222867419 přednesl starosta obce.Viz. příloha zápisu.
 
Usnesení č. 36
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schvaluje Smlouvu o kontokorentním úvěru č.1382189359_11 ve výši Kč 1 mil., Smlouvu o zastavení pohledávky z bankovního účtu č. ZÚ/138218959_11 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0222867419.
 
Hlasování č. 10 pro 13 – proti –0 zdržel se 0
 
 
Bod č. 9
Starosta přednesl návrh MUDr. Pavla Kosíka, KOSÍK Vinařství z Tvrdonic na odkoupení části pozemku p.č. 3312/97 o výměře 533m2 v k. ú. Tvrdonice. Pozemek bude určen na vybudování příjezdové cesty k pozemku p.č 3312/21 dle požadavku Hasičského záchranného sboru Břeclav v rámci kolaudačního řízení.Cenu navrhuje dohodou v návaznosti na cenu odhadní. Viz. příloha zápisu.
 
Usnesení č. 37
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schvaluje odprodej části pozemku p.č. 3312/97
o výměře 533m2 v k.ú. Tvrdonice MUDr. Pavlu Kosíkovi, KOSÍK Vinařství z Tvrdonic.
 
Hlasování č. 9 pro 13 – proti 0 – zdržel se 0
 
 
Bod č. 10
Starosta seznámil s Návrhem bezúplatného převzetí vozovky III/4244 (vozovka směr Rybáře ) v hodnotě 247.067,-Kč od JMK Brno do majetku Obce Tvrdonice.Viz. příloha zápisu. Rada Obce Tvrdonice neodsouhlasila převzetí vozovky III/4244 do majetku Obce Tvrdonice z důvodu nedostačujících technických prostředků pro údržbu sjízdnosti vozovky v zimním období.
 
Usnesení č. 38
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schvaluje nepřevzetí vozovky III/4244 od JMK Brno
do majetku Obce Tvrdonice.
 
Hlasování č.10 pro 13 – proti 0 – zdržel se 0
 
 
Bod č. 11
Starosta seznámil se Závěrečným účtem Regionu Podluží za rok 2010. Přezkum hospodaření provedl auditor Ing. Bohumil Kadlic. Viz. příloha zápisu
 
Usnesení č. 39
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice bere na vědomí Závěrečný účet Regionu Podluží za rok 2010.
 
Hlasování č. 11 pro 12 – proti 0 – zdržel se 1
 
 
Bod č. 12
Starosta přednesl žádost Obce Tvrdonice o odprodej pozemku p.č. 2215/105
z Pozemkového fondu ČR za účelem investičního záměru vybudování sběrného dvora. Jedná se o stavbu sběrného dvora včetně přípojek inženýrských sítí a příjezdové komunikace, která bude sloužit ke shromažďování odpadu pro obyvatele obce Tvrdonice. Viz příloha zápisu.
 
Usnesení č.40
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schválilo podání žádosti Obce Tvrdonice o odprodej pozemku p.č. 2215/105 z Pozemkového fondu ČR za účelem investičního záměru vybudování sběrného dvora.
 
Hlasování č.12 pro 13 – proti 0 – zdržel se 0
 
 
Diskuze:

p. Malacka vznesl dotaz, za jakou částku se prodávají pozemky v obci občanům.

starosta odpověděl, že se pozemky odprodávají za 250,-Kč/m2

 
 
Bod č.13
Starosta závěrem informoval o účasti obce v soutěži Vesnice roku, o plánovaných akcích v obci a o průběhu výstavby vozovky Týnec-Tvrdonice-Kostice. Poděkoval všem, kdo se podíleli na organizaci TNS, za účast na zasedání a v 19:15 hod. zasedání ukončil.
 
 
Ve Tvrdonicích dne 22.06.2011
 
Zapsala: Eva Tučková
 

Napsat komentář