Z Á P I S o průběhu 23. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice


 
Z Á P I S
 
o průběhu 23. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice
konaného dne 29.06. 2010 v 18.30 hod. v sále Dělnického domu
 
 
Bod č. 1
Technický bod
 
Zahájení provedl starosta obce Zdeněk Tesařík a konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Tvrdonice
a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.
 
Přítomni: l1, omluveni: 4 viz. prezenční listina – příloha zápisu
 
Občané : Gál Josef, Adámek Dalibor, Sovič Rostislav, Brabcová Pavlína, Konečný Vlastimil, Blažek Rostislav
 
Zapisovatelkou byla jmenována: Eva Tučková
Hlasování č. 1 pro 11 – proti 0 – zdržel se 0
 
Volba ověřovatelů zápisu, byli navrženi: Příkazský Pavel a Trecha Milan
Usnesení č. 164
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 23. zasedání ZO Tvrdonice Pavla Příkazského a Milana Trechu
 
Hlasování č. 2 pro 10 – proti 0 – zdržel se 1
pro 10 – proti 0 – zdržel se 1
 
Starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl rozšířen o jeden bod programu – žádost o dotaci pro oddíl JUDA ve Tvrdonicích. Program schůze byl členy zastupitelstva schválen.
 
Usnesení č. 165
Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání:
1.Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání ZO)
2. Návrh rozpočtového opatření č. l
3. Smlouva o úvěru č. 00222885449 na hasičské auto 2 mil. Kč
4. Smlouva o zastavení pohledávky č. 0222885449 ZU/1 – hasičské vozidlo
 
 
 
 

2 –

 
5. Smlouva o úvěru č. 0222867419 na Rozvoj a rekonstrukci turismu mezi obcemi M.S. Ján a Tvrdonice ve výši 7 mil. Kč
6. Smlouva o zastavení pohledávky č. 02222867419 ZU/1 – Rozvoj turismu
7. Prodej hasičského vozidla Karosa
8. Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2009
9. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
10. Volby do zastupitelstva obce
11. Žádost o dotaci pro oddíl JUDA Tvrdonice
12. Různé
13. Závěr
 
Hlasování č. 3 pro 11 – proti 0 – zdržel se 0
 
Bod.č. 2
Návrh rozpočtového opatření č. 1/2010 předložil ke schválení starosta Zdeněk Tesařík
Viz. příloha zápisu
 
Usnesení č. 166
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje úpravu rozpočtového opatření č. 1/2010
ve výši 138.600,– Kč
Hlasování č. 4 pro 11 – proti 0 – zdržel se 0
 
Bod č. 3
Starosta přednesl návrh smlouvy o úvěru č. 0222885449 – Dofinancování nákupu cisternové automobilové požární stříkačky ve výši Kč 2 mil.
Smlouva – viz. příloha
 
Usnesení č. 167
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o úvěr – Dofinancování nákupu cisternové automobilové požární stříkačky ve výši 2 mil. Kč.
Uzavření této Úvěrové smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Tvrdonice, a to usnesením č. 167 přijatým na zasedání zastupitelstva konaném dne 29.06.2010, kterým bylo rozhodnuto o uzavření této Úvěrové smlouvy č. 0222885449 a o poskytnutí v ní uvedeného zajištění.
 
Hlasování č. 5 pro 11 – proti 0 – zdržel se 0
 
Bod č. 4
Starosta předložil smlouvu o zastavení pohledávky č. 0222885449 ZÚ/1 – hasičské vozidlo
Viz. příloha zápisu
 
Usnesení č. 168
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje – Smlouvu o zastavení pohledávky z bankovního účtu č. 0222885449 ZÚ/1
K uzavření této Smlouvy má Obec Tvrdonice souhlas udělení usnesením č. 168 na
 

3 –

 
 
23. Zasedání zastupitelstva Obce Tvrdonice konaném den 29.06.2010, kterým bylo rozhodnuto o uzavření této smlouvy.
 
Hlasování č. 6 pro 11 – proti 0 – zdržel se 0
 
 
Bod č. 5
Starosta předložil smlouvu o úvěru č. 0222867419- Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury mezi obcemi Moravský Sv. Ján a Tvrdonice ve výši 7 mil. Kč. Úroková sazba činí 2,52 %, úvěr bude zaplacen do roku 2014.
Viz. příloha zápisu
 
Usnesení č. 169
Zastupitelstvo Obce Tvrdonice schvaluje smlouvu o úvěru č.0222867419 – Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury mezi obcí Moravský Sv. Jána a Tvrdonice.
Uzavření této Úvěrové smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem obce Tvrdonice, a to usnesením č. 169 přijatým na zasedání zastupitelstva konaném dne 29.06.2010, kterým bylo rozhodnuto o uzavření té Úvěrové smlouvy a o poskytnutí v ní uvedeného zajištění.
 
Hlasování č. 7 pro 11 – proti 0 – zdržel se 0
 
 
Bod č. 6
Starosta předložil smlouvu o zastavení pohledávky z bankovního účtu č. 0222867419 ZÚ/1 – Rozvoj a rekonstrukce infrastruktury mezi obcí Moravský Sv. Ján a Tvrdonice
Viz. příloha zápisu
 
Usnesení č. 170
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje smlouvu o zastavení pohledávky z bankovního účtu č. 0222867419 ZÚ/1.
K uzavření Smlouvy o zastavení pohledávky z bankovního účtu č. 0222867419 ZÚ/1 má Obec Tvrdonice souhlas udělený usnesením č. 170 na 23. zasedání zastupitelstva obce Tvrdonice konaném dne 29.06.2010, kterým bylo rozhodnuto o uzavření této smlouvy.
 
Hlasování č. 8 pro 11 – proti 0 – zdržel se 0
 
Bod č. 7
Starosta předložil návrh na prodej hasičského vozidla KAROSA ve výši 800 tis. Kč až
1 mil. Kč pro obec Týnec.
 
Usnesení č. 171
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje prodej hasičského vozidla Karosa ve výši
1 mil. Kč.
 
 

4 –

 
Hlasování č. 9 pro 11 – proti 0 – zdržel se 0
 
Bod č. 8
Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2009 přednesl Ing. Hrnčíř
Viz. příloha zápisu
 
Usnesení č. 172
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje – Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2009
 
Hlasování č. 10 pro 11 – proti 0 – zdržel se 0
 
Bod č. 9
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 obce Tvrdonice přednesl starosta Zdeněk Tesařík
Viz. příloha zápisu
 
Usnesení č. 173
Finanční výbor obce Tvrdonice doporučuje zprávu ZO ke schválení.
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 .
 
Hlasování č. 11 pro 11 – proti 0 – zdržel se 0
 
Bod č. 10
Starosta obce přednesl ke schválení návrh na počet členů zastupitelstva obce na příští volební období. Dle počtu obyvatel v naší obci může být 7 – 15 členů ZO.
 
Usnesení č. 174
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje 15 členné ZO na období 2010 – 2014.
 
Hlasování č. 12 pro 11 – proti 0 – zdržel se 0
 
Bod č. 11
Mgr. Svítil předložil dopis p. Cinádra, ved. odd. JUDA o příspěvek na činnost ve výši 65 tis. Kč.
Starosta obce přislíbil, že žádost bude opětovně projednána v Radě obce za účasti pana Milana Šenka, předsedy TJ Sokol Tvrdonice a pana Jiřího Cinádra, ved. odd. JUDA.
 
Bod č. 12
Různé
Starosta seznámil s průběhem výběrového řízení na zakoupení nového hasičského auta – CAS. Byly předloženy dvě nabídky: SPS – VKP s.r.o. Slatiňany a THT s.r.o. Polička. Základním kritériem pro hodnocení nabídek byla cena. Byla schválena nabídka
THT s.r.o. Polička /cena 5.876.400,– Kč/ .
 
 
 
– 5 –
 
Usnesení č. 175
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje zakoupení nového hasičského auta –Cas
od dodavatele THT s.r.o. Polička za cenu 5.876.400,– Kč.
 
Hlasování č. 13 pro 11 – proti 0 – zdržel se 0
 
Diskuse
– p. Gál Josef žádá pro příští rok, aby žádost o pořadatelskou službu na TNS
byla podána písemně a v dostatečném předstihu
místostarosta Zháňal odpověděl, že pokud mu žádost byla zaslána elektronickou poštou a projednána po telefonu je to dostačující.

starosta dále informoval o prodeji Děl. domu Tvrdonice za 4.250.000,– Kč,

pořádání motohodů v době 2.7. a 3.7.2010 a letního kina od 2.8. do 8.8.2010
v areálu TNS
 
 
Starosta poděkoval za účast a v 19.40 hod. schůzi ukončil.
 
 
 
Ve Tvrdonicích dne 30.06.2010
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Tučková
 
 
 
 
 
Zdeněk Tesařík
starosta obce
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Pavel Příkazský
 
Milan Trecha

Napsat komentář