Z Á P I S o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice

Z Á P I S
 
o průběhu 21. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice
konaného dne 25.03. 2009 v 18.30 hod. v sále Dělnického domu
 
 
 
Bod č. 1
Technický bod
 
Zahájení provedl starosta obce Zdeněk Tesařík a konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Tvrdonice
a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 13 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.
 
Přítomni: l3, omluveni: 2 viz. prezenční listina – příloha zápisu
 
Občané : Gál Josef, Adámek Dalibor, Sovič Rostislav, Létal Petr, Brabcová Pavlína, Mrláková Zlata, Blažek Rostislav
 
 
Zapisovatelkou byla jmenována: Eva Tučková
 
Hlasování č. 1 pro 13 – proti 0 – zdržel se 0
 
Volba ověřovatelů zápisu, byli navrženi: Drahomíra Pláteníková a Ivana Kostrhúnová
 
Usnesení č. 152
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu 20. zasedání ZO Tvrdonice Drahomíru Pláteníkovou a Ivanu Kostrhúnovou
 
Hlasování č. 2 pro 12 – proti 0 – zdržel se 1
pro 12 – proti 0 – zdržel se 1
 
 
Starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva schválen.
 
Usnesení č. 153
Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání:
1.Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu zasedání ZO)
2. Schválení rozpočtu na rok 2010
3. Návrh na odkup pozemku p.č. 308/1 vým.896m2 a p.č. 308/2 vým. 816 m2
4. Návrh na směnu pozemku p.č. 2762/1 vým. 1275 m2 za p.č. 3309/256 a 3309/255 o celkové vým. 1739 m2
5. Projekt nákládání s bioodpady – Hantály a.s.
6. Různé

2 –

 
7. Zhodnocení roku 2009
8. Příprava akcí na rok 2010
9. Závěr
 
Hlasování č. 3 pro 13 – proti 0 – zdržel se 0
 
 
Bod.č. 2
Předseda finančního výboru ing. Hrnčíř přednesl ke schválení ZO
návrh rozpočtu na rok 2010 pro Obec Tvrdonice ve výši 19870000,– Kč a pro Služby obce Tvrdonice, příspěvkovou organizaci ve výši 5200000,– Kč.
Viz. příloha zápisu
 
Usnesení č. 154
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje rozpočet Obce Tvrdonice na rok 2010 ve výši 19.870.000,–Kč
 
Hlasování č. 4 pro 13 – proti 0 – zdržel se 0
 
Usnesení č. 155
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje rozpočet na rok 2010 pro Služby obce Tvrdonice, příspěvkovou organizaci ve výši 5.200.000,– Kč.
 
Hlasování č. 5 pro 13 – proti – zdržel se 0
 
Bod č. 3
Starosta přednesl návrh na odkoupení pozemku p.č. 308/1 a 308/2 , které se nachází vedle zdravotního střediska a jsou ve vlastnictví p. Salajkové za odhadní cenu ve výši 77.000,– Kč.
Smlouva – viz. příloha
 
Usnesení č. 156
Zastupitelstvo obce schvaluje odkoupení pozemku p.č. 308/1 a 308/2za odhadní cenu ve výši 77.000,– Kč.
 
Hlasování č. 6 pro 13 – proti 0 – zdržel se 0
 
Bod č. 4
Starosta předložil návrh na směnu pozemků. Jedná se o pozemek , který je ve vlastnictví p. Zdeňky Salajkové a Jana Salajky , na kterém je vybudována ČOV a od roku 1996 nebyla ještě vyřízena dohoda na vyčleněné pozemky p.č. 3309/256 a 3309/255 za drůbežárnou.
 
Usnesení č. 157
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje směnu pozemků p.č. 3309/255 a 3309/256
v trati za drůbežárnou pro p. Zd. Salajkovou a Jana Salajku.
 
Hlasování č. 7 pro 13 – proti 0 – zdržel se 0
– 3 –
 
Bod č. 5
Starosta seznámil s projektem nakládání s bioodpady ve svozové oblasti Hantály a DSO Čistý jihovýchod, kterého jsme také členy. Z důvodu , že a.s. Hantály má na vybudování a svoz kompostárny na bioodpad možnost získat dotaci pouze 40% a DSO Čistý jihovýchod dotaci až 90% (předpokládané náklady jsou ve výši 57 mil. Kč), tak se jeví jako vhodnější DSO Čistý jihovýchod.
 
Usnesení č. 158
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje – účast obce Tvrdonice v projektu „Řešení systému nakládání s bioodpady ve svozové oblasti Hantály a.s.“ zpracovaného DSO Čistý Jihovýchod, podání žádosti o dotaci z OP ŽP a spolufinancování tohoto projektu z rozpočtu obce.
Hlasování č. 8 pro 13 – proti 0 – zdržel se 0
 
 
Bod č. 6
Různé
– Okresní soud v Břeclavi dává požadavek na přísedící k zasedání u soudu a navrhuje p. Růžičkovou Jaroslavu, která tuto funkci již vykonávala.
 
Usnesení č. 159
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje p. Růžičkovou Jaroslavu jako přísedící
Okresního soudu v Břeclavi.
 
Hlasování č. 9 pro – 13 proti 0 – zdržel se 0
 
 
– místostarosta seznámil s programem 57. ročníku TNS, které se konají ve dnech 4.,5. a 6.6.2010. Vyzval zastupitele, aby se aktivně zapojili do příprav a průběhu národopisných slavností.
– starosta informoval o převodu hasičského vozidla, které jsme získali od RWE, že bude z důvodu garážování převezeno do Týnce a po sepsání dohody bude vozidlo převedeno na Obec Týnec.
– dále informoval, že byly schváleny finanční prostředky na rekonstrukce vozovky
„Moravská Nová Ves – Lanžhot“.
– starosta upozornil, že sousedské spory řeší soud, niko-li obecní úřad..
 
Bod č. 7, 8
Zhodnocení roku 2009
Příprava akcí na rok 2010
 
– starosta zhodnotil akce, které se uskutečnily v roce 2009 a předvedl prezentaci
/úprava třídy na staré MŠ, revitalizace zeleně amfiteátru, výměna oken na slov. chalupě,
dlažba před malou slov. Chalupou, chodníky a zeleň na hřbitově, osvětlení na ul. Růžová, multifunkční hřiště na ZŠ, vozidlo FORD pro hasiče/
– starosta informoval o změně ÚP č. 4 : plánovaná výstavba dalších RD v trati Tabule
– příprava projektu na zateplení MŠ
– budování multifunkčního hřiště v národopisném areálu
– v letošním roce bude provedena fasáda a zateplení na ZS

4 –

 
 
Bod č. 9
V závěru schůze pozval všechny občany na oslavu „65“ výroční osvobození obce.
 
Poděkoval za účast a ve 20.00 hod. schůzi ukončil.
 
 
 
Ve Tvrdonicích dne 26.03.2010
 
 
 
 
 
Zapsala: Eva Tučková
 
 
 
 
 
Zdeněk Tesařík
starosta obce
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ivana Kostrhúnová
 
Drahomíra Pláteníková
 
 

Napsat komentář