Z Á P I S č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 13.12.2007 v 18.00 hod. v sále Dělnického domu ve Tvrdonicích
Bod č. 1
Technický bod


Zahájení provedl starosta obce Zdeněk Tesařík a konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu
Tvrdonice, v místním rozhlase a na infokanálu kabelové televize ,
a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 13 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.


Přítomni ZO:
Balga Jiří, Hrnčíř Eduard, Kadlec Vlastimil, Mgr. Svítil Jan, Pláteníková Drahomíra,
Mrlák Zdeněk, Netopilík Jan, Příkazský Pavel,
Tesařík Zdeněk, Trecha Milan, Tuček Miroslav, Zháňal Jan


Omluveni: Kostrhúnová Ivana
Čech Jan – dostavil se v 18.15 hod.

Zapisovatelkou byla jmenována: Eva Tučková

Hlasování č. 1 pro 13 – proti 0 – zdržel se 0


Volba ověřovatelů zápisu, byli navrženi: Tuček Miroslav
Mrlák Zdeněk

Usnesení č. 58
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu ustavujícího zasedání ZO Tvrdonice Tučka Miroslava a Mrláka Zdeňka


Hlasování č. 2 pro 13 – proti 0 – zdržel se 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání
Usnesení č. 59
Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání:
l. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatel, volba ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání ZO)

2 –

2. Schválení smlouvy o úvěru na akci kanalizace Rybáře
3. Schválení rozpočtového provizoria na rok 2008
4. Schválení posledního rozpočtového opatření č.3 radou obce
5. Schválení inventarizačních komisí a provedení inventarizace majetku obce
za rok 2007
6. Prodej pozemků p.č. 2159/53 o vým. 1372 m2 a p.č. 2159/55 o vým. 3467 m2
pro firmu CITYMONT,s.r.o. Svatoplukova 17, Břeclav
7. Zpráva o čerpání a plnění rozpočtu k 30.11.2007
8. Různé
9.Závěr


Hlasování č. 3 pro 13– proti 0 – zdržel se 0

Bod.č.2
Starosta předložil návrh na schválení úvěrové smlouvy na dobudování kanalizace
Rybáře ve výši 1,5 mil. Kč

Usnesení č. 60
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schválilo úvěrovou smlouvu na poskytnutí úvěru od ČS ve výši Kč l.500.000,–, splatný do 25.12.2010 bez zajištění.


Hlasování č. 4 pro 13– proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 3
Ing. Hrnčíř předložil ke schválení návrh rozpočtového provizoria na rok 2008

Usnesení č. 61
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje rozpočtové provizorium na rok 2008
Viz. příloha
V průběhu jednání se dostavil v 18.15 hod. Čech Jan.


Hlasování č. 5 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 4
Návrh na schválení rozpočtového opatření č. 3
Viz. příloha

Usnesení č. 62
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje, aby rozpočtové opatření č. 3 schválila Rada Obce Tvrdonice.


Hlasování č. 6 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0


– 3 –


Bod č. 5
Mistostarosta Jan Zháňal přednesl návrh na složení inventarizačních komisí:
Slovácká chalupa – předseda Balga Jiří
členové Čech, Trecha, Kostrhúnová
Obecní úřad – Zháňal Jan
Tuček, Pláteníková
Knihovna – Ing. Hrnčíř Eduard
Mgr. Svítil, Rác
Hasičská zbrojnice – Mrlák Zdeněk
Ing. Kadlec, Příkazský,Netopilík


Seznamy na inventarizaci budou připraveny ve středu 19.12.2007 na OÚ u p. Tesaříkové.


Usnesení č. 63
Zastupitelstvo obce schvaluje složení inventarizačních komisí


Hlasování č. 7 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6
Starosta předložil žádost o schválení prodeje pozemků p.č. 2159/53 o vým. 1372 m2 a
p.č. 2159/55 o vým. 3467 m2 v k.ú. Hrušky, které jsou ve vlastnictví obce Tvrdonice.
Firma CITYMONT, s.r.o., Svatoplukova 17, Břeclav zde hodlá realizovat investiční záměr „Expanze Logistického centra Hrušky“.
Navrhovaná cena k jednání RO je ve výši Kč 500,-/m2.
Viz. příloha


Usnesení č. 64
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženou cenou k jednání o odprodeji pozemku.


Hlasování č. 8 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 7
Zprávu o čerpání a plnění rozpočtu k 30.11.2007 přednesl Ing. Hrnčíř
Viz. příloha


Usnesení č. 65
Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o čerpání a plnění rozpočtu k 30.11.2007

4 –


Bod č. 8


Různé
-starosta obce seznámil s dopisem p. Kipferové Marie ze Švýcarska, která žádá ZO o směnu pozemku , ale i s garáží na ul. Plynárenská vedle ZS .
OZ schvaluje směnu pozemku, ale bez garáže.
– dále seznámil s žádostí občanů o zařazení programu NOE na kabelovou televizi.
K zařazení programu se kladně vyjádřili: Mgr. Svítil, Ing. Kadlec,Ing. Hrnčíř, Balga Jiří a Pláteníková Drahomíra. Ostatní zastupitelé se k tomuto bodu jednání nevyjádřili.
Balga Jiří projedná zařazení programu NOE s technikem Rostislavem Blažkem.


-místostarosta přednesl návrh „Obecně závazného ceníku za odstraňování komunálního odpadu v roce 2008.
Roční sazba poplatku za odvoz popelnice činí 400,– Kč na jednoho poplatníka
Za uložení směsného odpadu do kontejneru na sběrném dvoře bude vybírán poplatek:
vozík TERA 100,– Kč, dvoukolák 50,– Kč, koberce,nábytek 50,– Kč, matrace,
umyvadla, WC 30,– Kč
Za uložení nebezpečného odpadu : autobaterie 30,– Kč, pneumatika 10,– Kč, nádoby
se zbytky barev a laků 10,– Kč
Stavební suť vozík TERA 100,– Kč, dvoukolák 50,– Kč.
Viz. příloha


Usnesení č. 66
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závazný ceník za odstraňování komunálního odpadu v roce 2008.


Hlasování č. 9 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0


Dotazy občanů:


p. Gál Josef se vyjádřil k rozpočtu obce, že se dává málo na ochranu majetku a na techniku hasičského sboru
p. Studenka označil dnešní jednání zastupitelstva za ustrašené. Zastupitelům řekl:
ať se nezlobí na nikoho , kdo má jiný názor. Nakonec poděkoval ZO za vše, co se
v obci podařilo vybudovat.
p. Gál Josef upozornil na špatný stav vozovky na ul. Kostická po ZŠ.
Starosta odpověděl, že se o opravě vozovky stále jedná a zažádal o snížení rychlosti
v tomto úseku na 30 km/hod.

5 –

Bod č. 9
Závěr
Na závěr starosta pozval na Vánoční zpívání, silvestrovský ohňostroj a popřál veselé svátky.
Schůzi ZO ukončil v 19.15 hod.

Napsat komentář