Z Á P I S č.3

ze zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice
konaného dne 29.03.2007 v 19.00 hod. v sále Dělnického domu ve TvrdonicíchBod č. 1
Technický bod


Zahájení provedl starosta obce Zdeněk Tesařík a konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu
Tvrdonice, v místním rozhlase a na infokanálu kabelové televize ,
a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 12 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.


Přítomni ZO:
Balga Jiří, Čech Jan, Hrnčíř Eduard, Kadlec Vlastimil, Kostrhúnová Ivana,
Mrlák Zdeněk, Netopilík Jan, Příkazský Pavel,
Tesařík Zdeněk, Trecha Milan, Tuček Miroslav, Zháňal Jan


Omluveni: Mgr. Svítil Jan, Rác Josef a Pláteníková Drahomíra

Zapisovatelkou byla jmenována: Eva Tučková

Hlasování č. 1 pro 12 – proti 0 – zdržel se 0


Volba ověřovatelů zápisu, byli navrženi: Ing. Hrnčíř Eduard
Ing. Kadlec Vlastimil

Usnesení č. 23
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu ustavujícího zasedání ZO Tvrdonice Ing. Hrnčíře a Ing. Kadlece


Hlasování č. 2 pro 11 – proti 0 – zdržel se 1
pro 11 – proti 0 – zdržel se 1

Starosta přednesl návrh programu zasedání
Usnesení č.24
Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání:
l. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatel, volba ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání ZO)
2. Schválení rozpočtu na rok 2007
3. Schválení prodeje pozemku na ul. Tabule p.č. 3314/104, 3314/106-109, 3314/99, 3314/102, 3314/110-112, 3314/117, 3314/121 a 3314/124
4. Směna pozemku 3210/6 o vým. 146 m2 za 111 m2 u zdravotního střediska
5. Odkoupení pozemku p.č. 310/1 o vým. 2441 m2, 305/13 vým. 43 m2, 305/14 vým. 49 m2, 906/2 vým. 34 m2
6. Odkoupení pozemku p.č. 140/2 o vým. 117 m2

2 –

7. Schválení rozpočtu soc. fondu
8. Schválení odpisového plánu ZŠ a MŠ
9. Diskuse
10. Závěr

Hlasování č. 3 pro 12 – proti 0 – zdržel se 0

Bod.č.2
Rozpočet obce na rok 2007 přednesl Ing. Hrnčíř
viz. příloha


Usnesení č. 25
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce na rok 2007


Hlasování č. 4 pro 12 – proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 3
Projednání prodeje pozemků na ul. Tabule k sepsání kupních smluv. Jedná se o pozemky p.č. 3314/ 99 Kruták Tomáš a Grófová Gabriela, p.č. 3314/ 102 Netopilíková Vratislava a Láníček Petr, p.č. 3314/ 104, 108, 109 Mutina Petr, p.č. 3314/ 106 Chmela Miloslav, p.č. 3314/107 Zháňal Pavel, p.č. 3314/110 Kuriál Kamil a Jana, p.č. 3314/111
Balga Jiří a Magdalena, p.č. 3314/112 Vykydal Martin, p.č. 3314/117 Trepač Tomáš a Gergelová Eliška, p.č. 3314/121 Trčka Zdeněk a Hana, p.č. 3314/124 Veselý Milan.

Usnesení č. 26
Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků a sepsání kupní smlouvy na výše
uvedené pozemky


Hlasování č. 5 pro 12 – proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 4
Projednána směna pozemku p.č. 3210/6 o vým. 146 m2 za 111 m2 u zdravotního střediska . Jedná se o pozemek p. Petrjánošové a Kipferové,který se nachází na křižovatce ul. Plynárenská a ul. Revoluční a chtějí jej směnit za pozemek vedle garáží u zdravot. střediska.


Usnesení č. 27
Zastupitelstvo obce schvaluje směnu pozemku p.č. 3210/6


Hlasování č. 6 pro 12 – proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 5
Projednání odkoupení pozemků p.č. 310/1, 305/13, 14 a 906/2 , které se nacházejí pod budovou a vedle zdravotního střediska . Majitel pozemku p. Netík souhlasí s prodejem
pozemku za odhadní cenu.


– 3 –


Usnesení č. 28
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby Rada obce pokračovala v jednání o koupi pozemku výše uvedených parcel od p. Netíka.
Hlasování č. 7 pro 12 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6
Projednáno odkoupení pozemku p.č. 140/2 od p. Rabůcha a p. Podrazilové . Jedná se
o bývalou hospodu na nám. Míru č.1. Bylo dohodnuto, že prodej pozemku bude za
1,– Kč/m2 s tím, že likvidaci provede obec a postaví zídku u rod. domu majitele.
Koupě domu usnadní přehled v křižovatce a její přebudování.


Usnesení č. 29
Zastupitelstvo obce souhlasí s odkoupení domu na nám. Míru č. l


Hlasování č. 7 pro 12 – proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 7
Starosta předložil ke schválení rozpočet sociálního fondu .


Usnesení č. 30
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet soc. fondu


Hlasování č. 8 pro 12 – proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 8
ZŠ a MŠ Tvrdonice předložily ke schválení odpisový plán


Usnesení č. 31
Zastupitelstvo obce schvaluje odpisový plán pro ZŠ a MŠ Tvrdonice.


Hlasování č. 9 pro 12 – proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 9
Diskuse
p. Gál Josef upozornil na dopravní značení u hasičské zbrojnice (parkování před zbrojnicí)

starosta odpověděl , že v obci se bude provádět nové značení, proběhne měření rychlosti, na ul. Slovácká má být umístěna tabule na měření orientační rychlosti, na ul. Nová mají být vybudovány zpomalovací pásy.

K výstavbě v obci podotkl, že se pokračuje v projektování Domu pro seniory (byla získána dotace ve výši 11 mil. Kč),
bude se pokračovat v opravě chodníků a opravě vozovky na ul. Kostická
u RD Hasilových (prodejna drogerie), započne se s výstavbou chodníků na místním hřbitově. Stále se provádí úpravy na rybníku a do konce měsíce dubna
bude odstraněna suť z areálu. Připravují se další úpravy amfiteátru.
– 4 –

Místostarosta Jan Zháňal podal informace ze zasedání Rady obce:

pokračuje se v úklidu v amfiteátru, dokončuje se oprava na WC (ženy)

jedná o zvýšení ceny za okna na sběrném dvoře nebo o úplném zrušeny ukládání těchto oken na sběrném dvoře

byly přiděleny 2 byty: p. Mazalovi (bývalá klubovna ZŠ), p. Zikmundové (byt na ZS), volný byt zůstává na ZŠ

Komise pro projednávání přestupků bude v naší obci zrušena a přestupky se budou projednávat na Městském úřadě v Břeclavi.

8. května proběhne prezentace obce v Brně, kde vystoupí Slovácký krůžek, DS Pomněnka

přehlídka filmů bude od 30.7 do 7.8.2007


Starosta obce oznámil, že od 26.3.2007 je změna u praktického lékaře. Ordinuje
Mudr. Pavel Kosík.

pozval občany na kladení věnců u příležitosti osvobození , které se koná 13.4.

v 19.00 hod. u pomníku Osvobození

Velikonoční zábava se koná 8.4.2007 v sále Dělnického domu za podpory

obecního úřadu

poděkoval p. Kubíkové za provedení sbírky pro Charitu

seznámil se závěrem kontroly hospodaření obce za rok 2006


p. Studénka poděkoval za přístup,jaký se věnuje úpravě hřbitova
p. Gál pozval na soutěž mladých hasičů , která se koná 19.5.2007 na hřišti ZŠ


Zastupitelstvo obce schvaluje, aby při projednávání územních změn – plánů v okrese
Břeclav zastupoval tato jednání starosta obce Zdeněk Tesařík.


Hlasování č. 10 pro 12 – proti 0 – zdržel se 0

-5 –


Bod č.10


Závěr


Starosta ukončil schůzi Zastupitelstva obce Tvrdonice ve 20.30 hod.

Ve Tvrdonicích 30.03.2007

Zapsala: Eva Tučková


Zdeněk Tesařík, starosta obce


Ověřovatelé zápisu: Ing. Hrnčíř Eduard ………………………

Ing. Kadlec Vlastimil ………………………..

Napsat komentář