Z Á P I S č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce

konaného dne 24.06.2008 v 19.00 hod. v sále Dělnického domu ve TvrdonicíchBod č. 1
Technický bod


Zahájení provedl starosta obce Zdeněk Tesařík a konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Tvrdonice, v místním rozhlase a na infokanálu kabelové televize ,
a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.


Přítomni ZO:
Balga Jiří, Hrnčíř Eduard,Čech Jan, Rác Josef, Kadlec Vlastimil, Svítil Jan
Mrlák Zdeněk, Netopilík Jan, Příkazský Pavel, Kostrhúnová Ivana
Tesařík Zdeněk, Trecha Milan, Tuček Miroslav, Zháňal Jan


Nepřítomni: Pláteníková Drahomíra – omluvena


Před začátkem zasedání ZO promluvil p. Studénka František, který poukázal na hanlivý a urážlivý článek v deníku Nový život ohledně programu TNS 2008. Vyzval ZO, aby se k tomuto článku vyjádřilo a napsalo odpověď na tento článek.

Zapisovatelkou byla jmenována: Eva Tučková

Hlasování č. 1 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0


Volba ověřovatelů zápisu, byli navrženi: Rác Josef
Ing. Hrnčíř Eduard

Usnesení č. 82
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání ZO Tvrdonice Josefa Ráce a Eduarda Hrnčíře


Hlasování č. 2 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0

Starosta přednesl návrh programu zasedání
Usnesení č. 83
Zastupitelstvo obce schválilo následující program zasedání:
l. Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu, schválení
programu zasedání ZO)

2 –

2. Projednání závěrečného účtu obce za rok 2007
3. Návrh rozpočtového opatření č. l
4. Prodej pozemku p.č. 3312/97 v k.ú. Tvrdonice o vým. 277 m2
5. Prodej pozemku p.č. 3312/12 a 3312/97 v k.ú. Tvrdonice o vým. 1250 m2
6. Prodej pozemků p.č. st. 739 v k.ú. Tvrdonice o vým. 460 m2, p.č. st. 740
o vým. 920 m2 , pč.3312/97 o vým. 1000 m2
7. Různé (příprava výstavby sběrného dvora, dotace na přeshraniční spolupráci, dotace
ČOV, audit)
8. Závěr

Hlasování č. 3 pro 14– proti 0 – zdržel se 0

Bod.č.2
Závěrečný účet obce za rok 2007 přednesl Hrnčíř Eduard
viz. příloha zápisu


Usnesení č. 84
Zastupitelstvo obce Tvrdonice schvaluje závěrečný účet obce

Hlasování č. 4 pro 14– proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 3
Starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtového opatření č. l ve výši 2186000,– Kč


Usnesení č. 85
Zastupitelstvo obce Tvrdonice souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č. l


Hlasování č. 5 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 4
Prodej pozemku p.č. 3312/97 v k.ú. Tvrdonice o vým. 277 m2 . Jedná se o pozemek pod stavbou skladových prostor p. Kosíka Cyrila, nám. Míru 31.
Nákres pozemku v GP je přiložen.


Usnesení č. 86
Zastupitelstvo obce Tvrdonice souhlasí s odprodejem pozemku za cenu dle znaleckého posudku.Kupující zaplatí: vypracování posudku, daň z převodu nemovitosti a zaměření pozemku.

Hlasování č. 6 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0

– 3 –

Bod č. 5
Prodej pozemku p.č. 3312/12 a část p.č. 3312/97 v k.ú. Tvrdonice u Penzionu Kosík
o vým. 1250 m2 pro MUDr. Pavel Kosík a Marek Kosík
Nákres pozemku v GP je přiložen.


Usnesení č. 87
Zastupitelstvo obce Tvrdonice souhlasí s odprodejem pozemku za cenu dle znaleckého posudku. Kupující zaplatí. Vypracování posudku, zaměření pozemku a daň z převodu nemovitosti

Hlasování č. 7 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6
Prodej pozemku p.č. st. 739 o vým. 460 m2 a p.č. st. 740 o vým. 920 m2 a dále část p. č. 3312/97 o vým 1000 m2 a 238 m2 v k.ú. Tvrdonice pro MUDr. Pavla Kosíka
Nákres pozemku v GP je přiložen.


Usnesení č. 88
Zastupitelstvo obce Tvrdonice souhlasí s odložením prodeje pozemku do doby, než bude pozemek znovu zaměřen.


Hlasování č. 8 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0


Bod č. 7
Různé

starosta seznámil přítomné se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření /auditem/ za rok 2007, kterou prováděl auditor Ing. Dvořák

Usnesení č. 89
Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad.


Hlasování č. 9 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0

starosta seznámil se změnou ÚP obce a zajištění dotace na výstavbu sběrného dvora za garážemi na ul. Růžová

oznámil, že probíhá projektová příprava na přeshraniční spolupráci s Moravským Svatým Jánem (víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem)

a s Městem Gbely (jedná se vybudování přístaviště-mola na řece Moravě u Adamova a vybudování cyklostezek)

– 4 –

oznámil, že Úřad pro zastupování státu prodává RD čp. 406 /Rampáčková Ludmila/ za cenu 400 tis. Kč a bezúplatný převod pro obce není. ZO Tvrdonice souhlasí s odkoupením RD obálkovou metodou.

Hlasování č. 10 pro 14 – proti 0- zdržel se 0

– místostarosta poděkoval za pomoc při zajišťování TNS 2008 a podal
předběžnou zprávu o vyúčtování

starosta poukázal na kritiku v novinách na TNS, která se týkala skladby

programu. Na tuto kritiku odpoví článkem v novinách Nový život člen programové rady TNS Jaroslav Tuček a člen poroty o Stárka Podluží Jaroslav
Švach

starosta pozval na přehlídku filmů, která se uskuteční od 7.7 2008 a 15.08.2008 na vystoupení skupiny Kamelot, Fleret a Jiřího Zonygu


Bod č. 8


Závěr
Starosta poděkoval za účast a ukončil zasedání ZO v 21.20 hod.


Ve Tvrdonicích 30.06.2008


Zapsala: Eva Tučková


Zdeněk Tesařík
starosta obce

Napsat komentář