Usnesení ZO ze 19.12.2007

Z Á P I S

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice
konaného dne 19.12.2006 v 18.00 hod. v sále Dělnického domu

Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Tvrdonice v 18.05 hod. a přivítal všechny přítomné.

Bod č. 1
Technický bod

Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední
desce Obecního úřadu Tvrdonice, v místním rozhlase a na infokanálu kabelové televize
a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášení schopné.

Přítomni, omluveni, nepřítomni: viz. prezenční listina – příloha zápisu

Zapisovatelkou byla jmenována: Jarmila Tesaříková
Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen
k nahlédnutí v kanceláři starosty.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu
1. zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Balga a Čech, kteří
vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce Tvrdonice s c h v a l u j e za ověřovatele zápisu o průběhu 1.zasedání zastupitelstva obce Tvrdonice

Hlasování č.1 : pro 13 – proti 0 – zdržel se 1

Starosta přednesl návrh programu zasedání, který byl členy zastupitelstva schválen

Usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce Tvrdonice s c h v a l u j e následující program zasedání

Technický bod (přivítání, jmenování zapisovatelky, volba ověřovatelů zápisu,

Schválení programu zasedání zastupitelstva obce)

Schválení rozpočtového provizoria na rok 2007

Schválení odměn pro komise, ZO, RO

Prodej pozemku p.č. 412/1, 412/2, 2783/1 o výměře 639 m2 panu Kubišovi, Úvoz,Tvrdonice

Prodej pozemku Láníček P. a Netopilíková V.- p.č. 3314/102 (Tabule)

Prodej pozemku Buchta L. – p.č. 1035 a 3314/103 (Tabule)

Úprava poplatku za komunální odpad

Schválení rozpočtového opatření č. 2

Nabídka na odkup akcií České spořitelny

– 2 –

Diskuse

11) Závěr

Hlasování č. 2 : pro 14 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2
Rozpočtové provizorium na rok 2007 přednesl ing. Hrnčíř
viz. příloha

Usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s c h v a l u j e rozpočtové provizorium na rok 2007

Hlasování č. 3 : pro 14 – proti 0 – zdržel se – 0

Bod č. 3
Byl přednesen návrh na složení inventarizačních komisí ve složení:
Slovácká chalupa – Balga – předseda
Čech, Trecha, Kostrhúnová – členové
Hlasování č. 4 pro 13 – proti 0 – zdržel se – 1
Obecní úřad – Zháňal – předseda
Tuček, Pláteníková – členové
Hlasování č. 5 pro 11 – proti 0 – zdržel se – 3
Knihovna – Hrnčíř – předseda
Mgr. Svítil, Rác – členové
Hlasování č. 6 pro 12 – proti 0 – zdržel se – 2

Hasičská zbrojnice – Mrlák – předseda
Ing. Kadlec, Příkazský, Netopilík – členové
Hlasování č. 7 pro 10 – proti 0 – zdržel se – 4

Usnesení č. 12
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s c h v a l u j e složení inventarizačních komisí pro provedení inventarizace k 31.12.2006

Bod. č. 4
Starosta předložil návrh na vyplácení měsíčních odměn:
pro členy ZO – 150,- Kč

– 3 –
předseda výboru 320,- Kč
člen RO 1280,- Kč
člen výboru 200,- Kč (při účasti)
místostarosta 9900,- Kč (tj. 50 % z možné částky)
Vychází se z nařízení vlády č. 37/2003 přílohy č. 1. Odměny budou vypláceny od 1.12.2006
Usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s c h v a l u j e výše odměn pro ZO, RO, předsedy výboru, členy výboru, místostarostu

Hlasování č. 8 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5
Starosta předložil žádost p. Kubiše o odprodej pozemku p.č. 412/1, 412/2, 2783/1 o výměře 639 m2 za cenu 7,90 Kč/1 m2 + zaměření + katastrální poplatky.

Usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s c h v a l u j e prodej pozemku za 7,90 Kč/1 m2 + zaměření + katstrální poplatky pro p. Kubiše, Úvoz, Tvrdonice

Hlasování č. 9 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6
Starosta předložil žádost Láníčka Petra a V. Netopilíkové o schválení prodeje pozemku 3314/102 , které je nutné pro přepis na Katastrální úřad.

Usnesení č. 15
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s c h v a l u j e prodej pozemku p.č. 3314/102 panu Láníčkovi a Netopilíkové pro přepis na Katastrální úřad

Hlasování č.10 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7
Starosta předložil žádost Buchty L. o chválení prodeje pozemku p.č. 1035 a 3314/103, které je nutné pro přepis na Katastrální úřad.

– 4 –
Usnesení č. 16
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s c h v a l u j e prodej pozemku p.č. 1035 a 3314/103 panu Buchtovi pro přepis na Katastrální úřad

Hlasování č. 11 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 8
Starosta předložil návrh úpravy ceny za komunální odpad, který zvyšuje o 50,- Kč za osobu, tj. 400,- Kč (zvyšují poplatek i Kostice, Moravská Nová Ves). Náklady na vývoz
odpadu se zvyšují (sběrný dvůr – navyšuje se skládkování a odvoz. Uvažuje se o předání asi 2 ks lístků na bezplatné uložení odpadu na sběrný dvůr na člena domácnosti. Další uložení odpadu by bylo za 50,- Kč. Vychází se ze zkušeností např. Rakvic. Hantály, kam odvážíme odpad, zvyšují cenu za uložení.Nyní se vybere 710757,- Kč a výdaje jsou 1204018,- Kč. Uložení plastů z vod, skla, železa a papíru je bez poplatku.

Usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s c h v a l u j e úpravu ceny za komunální odpad na 400,- Kč na osobu, 1 lístek na vývoz smíšeného odpadu na člena domácnosti zdarma, za další lístky 50,- Kč /1 ks.

Hlasování č. 12 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 9
Ing. Hrnčíř přednesl rozpočtové opatření č. 2
viz. příloha

Usnesení č. 18
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 2

Hlasování č. 13 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 10
Starosta seznámil zastupitele s nabídkou České spořitelny na odkup akcií ve výši 400,- Kč/ 1ks.

Usnesení č. 19
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
n e s c h v a l u j e prodej akcii České spořitelny

Hlasování č. 20 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 11
Starosta ještě předložil návrh na schválení komise kulturní:
Šlichtová – předseda
– 5 –

Mrláková, Brabcová, Škápíková, Hasilová – členky

Hlasování č. 21 pro 13 – proti 0 – zdržel se 1

komise sociální:
Kostrhúnová – předseda
Pláteníková, Čechová – členky

Hlasování č. 22 pro 12 – proti 0 – zdržel se 2

Usnesení č. 20
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s c h v a l u j e složení kulturní a sociální komise

Bod č. 12
Schválení termínu vypracování rozpočtového výhledu obce na rok 2008 až do doby splacení úvěru

Usnesení č. 21
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s c h v a l u j e vypracování rozpočtového výhledu obce v termínu do 30.6.2007. Tento vypracuje RO.

Hlasování č. 23 pro 14 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 13
Pokud by se ještě muselo do konce roku udělat rozpočtové opatření, schválit, aby ho mohla schválit jen RO

Usnesení č. 22
Zastupitelstvo obce Tvrdonice
s c h v a l u j e provedení posledního možného rozpočtového opatření za rok 2006 a jeho schválení pouze RO

Hlasování č. 24 pro 13 – proti 0 – zdržel se 1

Bod č. 14
Diskuse
Janulík Josef, Kostická se ptal na budované akce (priority) v roce 2007
starosta řekl že se jedná o rekonstrukci kanalizace v ul. Rybáře a Dům pro seniory v budově staré MŠ
P. Janulík popřál ZO do nového roku.
Gál Josef, Nová se ptal jak daleko je jednání ohledně zpomalovacích pásů + značení na ulici Nová
starosta odpověděl, že se to provede v roce 2007

– 6 –

Bod č. 15
Závěr
Starosta popřál všem příjemné svátky, hodně zdraví v novém roce. Pozval na ohňostroj, který je 31.12. mezi 19.30 hod. a 20.00 hod, kde je zajištěno občerstvení, od 17.30 hod. bude vyhrávat kapela.
Dále pozval 29.12. na Dívčí vínek.

Starosta ukončil schůzi Zastupitelstva obce Tvrdonice v 19.10 hod.

Ve Tvrdonicích dne 27.12.2006

Zapsala: Jarmila Tesaříková

Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář