Výpis z U S N E S E N Í schůze č. 9 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 19. 1. 2023 v OÚ kancelář starosty od 15:30 hod.

1/9R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje zprávu o posouzení a hodnocení nabídek k výběrovému řízení zákona č. 134/2016/Sb. o zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky “Tvrdonice požární zbrojnice” a pověřuje starostu obce k podpisu smlouvy se společností VHS Břeclav s.r.o.

2/9R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu ObceTvrdonice, Moravskoslezkému kynologickému svazu, základní organizace č. 10405, Kynologický klub Kostice, pobočný spolek Kostice, v předloženém znění.

3/9R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice Okrašlovacímu spolku Tvrdonice, v předloženém znění.

4/9R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice Svazu tělesně postižených v ČR z.s., místní organizace Kostice, v předloženém znění

5/9R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice Českému svazu včelařů, v předloženém znění.

6/9R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost oddílu stolního tenisu, TJ Sokol Tvrdonice o mimořádnou dotaci z důvodů vyšších nákladů na dopravu.

7/9R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje dodatek ke smlouvě o poskytování lékařsky-pracovních služeb od společnosti PALE, v předloženém znění.

8/9R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje snížení nájmu od 31.3.2023. (do ukončení platnosti dosavadní smlouvy)

9/9R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost Římskokatolické farnosti o povolení kácení stromu na parcele číslo 3193 (park na náměstí Míru).

10/9R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Žádost předsedy Okrašlovacího spolku Tvrdonice, o pronájem hrobového místa č.58 Okrašlovacímu spolku Tvrdonice, za účelem zbudování pietního místa.

11/9R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl. Jedná se o hudební produkci skupiny Koňaboj a CM Terc na akci “Mikulášský jarmark”

12/9R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost ZŠ Tvrdonice o sponzorský dar do tomboly na akci “Školní ples.

13/9R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o příspěvek do tomboly na Fašankovou zábavu pořádanou souborem Poměnka..

14/9R/2023 Rada obce Tvrdonice zřizuje Komisi pro životní prostředí.

15/9R/2023 Rada obce Tvrdonice stanovuje počet členů Komise pro životní prostředí na 5.

16/9R/2023 Rada obce Tvrdonice jmenuje Ing. Barboru Dohnalovou předsedkyní Komise pro životní prostředí.

17/9R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje přihlášení ZŠ Tvrdonice do projektu Šablony OP JAK a souhlasí s financováním z provozního rozpočtu školy do doby než budou finanční prostředky k financování projektu převedeny na účet školy.

18/9R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje vytvoření nových webových stránek obce Tvrdonice. Na základě dostupných referencí byla pro výrobu stránek vybrána firma Galileo Corporation s.r.o.

19/9R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje cenovou nabídku na smluvní zastupování zadavatele při provádění úkonů souvisejících s administrací a organizací dvou zadávaných řízení zadávaných dle zákona č. 134/2016 Sb., od společnosti Agentura K1 s.r.o. v předloženém znění.

20/9R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje uspořádání koncertu vážné hudby v podání Tbone quartet, ve smuteční síni. Datum čas konání 5.3.2023 v od 16 hodin. Vstupné dobrovolné.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Tvrdonice odkládá projednání žádostí o prodloužení nájemních smluv na obecní byty na příští schůzi RO Tvrdonice.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí informaci z jednání Kulturní komise ohledně přípravy plesu Obce Tvrdonice.