Výpis z U S N E S E N Í schůze č. 29 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 16. 11. 2023 v OÚ kancelář starosty od 16:00 hod.

1/29R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh darovací smlouvy na nákup vybavení JSDH Tvrdonice

2/29R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje darovací smlouvu od společnosti ELRAIL s.r.o. za účelem poskytnutí daru na pořízení víceplynového detektoru Gasalert Micro Clip X3.

3/29R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost ředitelky MŠ o přerušení provozu MŠ vdobě od 27.12.2023 do 2.1.2024.

4/29R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost ředitelky MŠ o schválení provozu v období letních prázdnin v roce 2024.

5/29R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje vyplacení odměny pro ředitele ZŠ.

6/29R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje vyplacení odměny ředitelce MŠ.

7/29R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:HO-014330088423/001-MDP se společností EG.D. a.s. za účelem zřízení rozvodné skříně a rozvodného vedení NN na parcele číslo 305/2 v k.ú. Tvrdonice (přípojka nové požární zbrojnice), v předloženém znění.

8/29R/2023 Rada obce Tvrdonice bere na vědomí žádosti o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Tvrdonice pro rok 2024 a postupuje je k projednání zastupitelstvu obce Tvrdonice.

9/29R/2023 Rada obce Tvrdonice bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2024 a postupuje jej k projednání zastupitelstvu obce Tvrdonice.

10/29R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje darovací smlouvu od společnosti Jižní Morava a.s. v předloženém znění.

11/29R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje cenu stočného v roce 2024 ve výši 49,36 Kč/m3 (bez DPH) cena stočného s 12% sazbou DPH činí 55,28 Kč/m3

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí návrh nákladů Mateřské školy Tvrdonice, příspěvková organizace v předloženém znění.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí návrh nákladů Základní školy Tvrdonice, příspěvková organizace v předloženém znění.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí návrh položky rozpočtu na zabezpečení požární ochrany v roce 2024. Rada obce Tvrdonice bere na vědomí návrh položky rozpočtu na fond krojů pro rok 2024.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí návrh položky rozpočtu na kulturní akce pořádané v roce 2024.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí informaci o provedené kontrole třídění odpadu v popelnicích na směsný odpad.

Rada obce Tvrdonice projednala náležitosti týkající se přípravy mikulášského jarmarku. Rada obce Tvrdonice bere na vědomí informaci o schůzi programové rady 69. ročníku TNS

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí informaci o průběhu prací na projektech “Poznejte Tvrdonice, Beckov, Gbely, stavební úpravy altánu a odpočinkové zóny” a “Poznejte Tvrdonice, Beckov, Gbely-Rekonstrukce, mlatových chodníků a stezek”. Informaci o provedených víceprací a méněprací, informaci o statickém zhodnocení altánu v souvislosti s degradací materiálu.