Výpis z U S N E S E N Í schůze č. 28 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 2. 11. 2023 v OÚ kancelář starosty od 16:00 hod.

1/28R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o uzavření MŠ dne 7.11.2023 z důvodu přerušení dodávky vody.

2/28R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o odstoupení od užívání pozemku parcelní číslo KN 191/4 v k.ú. Tvrdonice.

3/28R/2023Rada obce Tvrdonice schvaluje licenční smlouvu o veřejném provozování číslo VP_2023_175321 na akci Soutěžní přehlídka vaření gulášů v předloženém znění.

4/28R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu se společností Eon Energie a.s. na zřízení služby Energie24 s přístupem pro místostarostu obce.

5/28R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje cenovou nabídku společnosti Viadesigne s.r.o. na vypracování projektové dokumentace na akci “Tvrdonice-prostor před základní školou” – “Cyklostezka Tvrdonice-Kostice” v předloženém znění.

6/28R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje rozpočtové opatření číslo 8/2023 s důvodovou zprávou v předloženém znění.

7/28R/2023 Rada obce Tvrdonice zamítá návrh smlouvy o úhradě nákladů na úklid a nakládání s odpady tabákových výrobků.

8/28R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost ředitelky MŠ o přiznání odměny.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Tvrdonice postupuje žádost o odkoupení pozemku parc. číslo KN 2218/26 o výměře 96 m2 k projednání zastupitelstvu obce.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí zápis ze schůze Kulturní komise konané dne 23.10.2023.