Výpis z U S N E S E N Í schůze č. 18 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 12. 6. 2023 v OÚ kancelář starosty od 16:00 hod.

1/18R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě se společností VHS na akci “Tvrdonice-požární zbrojnice” v předloženém znění.

2/18R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Smlouvu o poskytnutí práv k užívání Sw KEO4.

3/18R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje přiznání odměny za propagaci 68. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci prostřednictvím FB profilu a webových stránek .

4/18R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje cenovou nabídku na reklamní spot “Slavnosti Tvrdonice” od společnosti Label PROD. v poředloženém znění.

5/18R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o povolení stánkového prodeje na akci “Hody 2023” na náměstí Míru.

6/18R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o povolení umístění dvou reklamních plachet (ulice Družstevní a ul. Slovácká.

7/18R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje cenovou nabídku od společnosti Viadesigne s.r.o. na projektovou dokumentaci cyklostezky Tvrdonice-Kostice v předloženém znění.

8/18R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku se spol. Audit Brno spol. s r.o. na rok 2023.

9/18R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o schválení vyřazení majetku.

10/18R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o povolení nákupu vysavače z prostředků rezervního fondu Mateřské školy Tvrdonice.

11/18R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje rozpočtového opatření č.2/2023 v předloženém znění.

12/18R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje darovací smlouvu pro Malovaný kraj z.s. v předloženém znění.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Tvrdonice postupuje žádost Římskokatoliclké farnosti Tvrdonice na výměnu pláště věže kostela k projednání zastupitelstvu obce.

Rada obce Tvrdonice odkládá žádost ČZS Tvrdonice o pronájem areálu včetně Slovácké chalupy v termínu 25.5.2024 k projednání na další schůzi rady. Důvod, na stejný termín přišly dvě žádosti, každá na jinou akci. Spolky budou vyzvány k vzájemné dohodě.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí stanovisko MRS Týnec k plánovanému vyhlášení CHKO Soutok.