Výpis z U S N E S E N Í schůze č. 17 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 30. 5. 2023 v OÚ kancelář starosty od 16:00 hod.

1/17R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje darovací smlouvu od společnosti TSBalga s.r.o. IČO 06465811 na finanční příspěvek za účelem pořádání 68. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dne 2. a 3. června 2023.

2/17R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 120.000 Kč na projekt Podluží v písni a tanci Tvrdonice 2023 za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje.

3/17R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu na finanční dar Jihomoravské komunitní nadaci

4/17R/2023 Rada obce Tvrdonice bere na vědomí roční závěrku obce za rok 2022 a postupuje ji k projednání zastupitelstvu obce.

5/17R/2023 Rada obce Tvrdonice bere na vědomí Návrh závěrečného účtu za rok 2022 a postupuje ho k projednání zastupitelstvu obce.

6/17R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. PK 2606/2za účelem zbudování přípojky NN, se společností EG.D. a.s.

7/17R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje vyřazení knih z místní knihovny uvedených v přiloženém seznamu.

8/17R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje účetní závěrku a hospodaření za rok 2022 Mateřské školy Tvrdonice p.o. a schvaluje převedení hospodářského výsledku za rok 2022 do rezervního fondu dle § 31 zákona 250/2000.

9/17R/2023 Rada obce Tvrdonice odkládá projednání žádosti MC Slunéčko z.s. o bezplatný pronájem areálu TNS za účelem pořádání akce Den pro rodinu v termínech 25.5.2024 a 24.5.2025 na příští schůzi RO.

10/17R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o vyplacení startovného z běžeckého závodu “Tvrdonská osmička”

11/17R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, – rozšíření NN na pozemku p.č. 3058/1 v k.ú Tvrdonice.

12/17R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje darovací smlouvu od JUDr. Pavla Kašníka, na dotaci ve za účelem pořádání 68. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci.

13/17R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje darovací smlouvu od Ing. Evy Rajchmanové, na dotaci za účelem pořádání 68. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci.

14/17R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje darovací smlouvu od Jany Krutákové, na dotaci za účelem pořádání 68. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci.

15/17R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost Slováckého krůžku Kostice o dotaci z rozpočtu obce Tvrdonice na činnost mužského sboru Kostice-Tvrdonice.

16/17R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje zakoupení obalu na cimbál, který je v majetku obce, dle přiložené cenové nabídky.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Tvrdonice postupuje k projednání zastupitelstvu obce žádost o odkoupení pozemku p.č. KN 2212/1 o výměře cca 55m2

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí vyjádření MRS z.s. pobočný spolek Lanžhot ve věci plánovaného vyhlášení CHKO Soutok.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí Informaci ze schůzky starosty a místostarosty obce s ředitelem školy ve věci rozšíření školní družiny.