Výpis z U S N E S E N Í schůze č. 12 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 2. 3. 2023 v OÚ kancelář starosty od 15:30 hod.

1/12R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje finanční příspěvek MC Slunéčko na pořízení cen do tomboly na Dětský maškarní karneval.

2-4/12R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory.

5/12R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt

6/12R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje zhotovení kuchyňské linky, v nově zrekonstruovaném bytě, dle přiložené cenové nabídky.

7/12R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost Okrašlovacího spolku na zřízení vývěsky sloužící k předávání informací o činnosti spolku. Dále budou zřízeny vývěsky pro potřeby ČMRS (rybáři) a SDH Tvrdonice.

8/12R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje prodej původní dlažby, která byla vyměněna v rámci rekonstrukce chodníku k místnímu hřbitovu za cenu 40,- Kč/m2.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Tvrdonice postupuje k projednání zastupitelstvu obce žádost o odkoupení pozemku parc. číslo KN 1228 o výměře 7m2.

Rada obce Tvrdonice navrhuje uspořádat vystoupení sboru Add Gospel v rámci Mikulášského jarmarku.

Rada obce Tvrdonice odkládá výběr varianty plánované cyklostezky na další schůzi RO.

Rada obce Tvrdonice postupuje návrh jednacího řádu zastupitelstva obce k projednání zastupitelstvu obce.

Rada obce Tvrdonice postupuje návrh jednacího řádu rady obce k projednání zastupitelstvu obce.

Rada obce Tvrdonice postupuje návrh jednacího řádu Finančního a Kontrolního výboru projednání zastupitelstvu obce.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí informaci o předání staveniště stavby hasičské zbrojnice.