Výpis z U S N E S E N Í schůze č. 11 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 14. 2. 2023 v OÚ kancelář starosty od 15:30 hod.

1/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje rozšíření licence na používání programu MISYS.

2/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje poskytnutí dotace pro Dům sociálních služeb Návojná, příspěvková organizace.

3/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-souhlas o umístění distribučního zařízení od společnosti Elvorev Servisní s.r.o. na parcele číslo 3210/8.

4/11R/2023 Rada obce Tvrdonice jmenuje členy komise pro životní prostředí Josefa Gála, Ing. Barboru Rebendovou Ing, Petra Čecha, Ing. Leoše Doskočila Ph.D.

5/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na byty

6-9/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory

10/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje instalaci podhledů ve vestibulu zdravotního střediska dle přiložené cenové nabídky.

11/11R/2023 Rada obce Tvrdonice zamítá cenovou nabídku na zateplení stropu nad bytem v areálu ZŠ Tvrdonice-bývalá klubovna. Z důvodu přesunutí realizace stavebních úprav na dobu neurčitou.

12/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje pronájem amfiteátru za účelem pořádání vystoupení “Partička” dne 12.6.2023 za cenu dle platného ceníku.

13/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje pronájem amfiteátru za účelem pořádání akce “Motohody 2023” ve dnech 14.-16.7.2023.

14/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost na prominutí stočného z důvodu havárie vodovodní přípojky.

15/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost na snížení stočného.

16/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o pronájem obecního bytu o v objektu zdravotního střediska.

17/11R/2023 Rada obce Tvrdonice zamítá žádost o pronájem obecního bytu.

18/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nově zrekonstruovaného bytu v objektu zdravotního střediska.

19/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje pronájem garáže v objektu zdravotního střediska

20/11R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje hromadnou licenční smlouvuč.VP2023_12391 od společnosti OSA za uspořádání akce s hudební produkcí – Ples obce.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Tvrdonice postupuje žádost o prodej pozemku KN 307/8 o výměře 15m2 k projednání zastupitelstvu obce.