Výpis z U S N E S E N Í schůze č. 10 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 2. 2. 2023 v OÚ kancelář starosty od 15:30 hod.

1/10R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje zařazení nového oplocení areálu TNS do užívání, a to dnem schválení radou obce.

2/10R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje rozdělení příspěvků zdravotně postiženým dětem v předloženém znění.

3/10R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh spolupráce mezi obcemi Tvrdonice a Kostice na uzavření MŠ v době letních prázdnin 2023.

4/10R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu staré školy , v předloženém znění.

5/10R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje poskytnutí sponzorského daru – ceny do tomboly ČZS Tvrdonice.

6/10R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt do 31.3.2025.

7/10R/2023 Rada obce Tvrdonice žádost o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt do 31.3.2025.

8/10R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost na pokácení stromu rostoucího na zahradě RD 309/1 v k.ú. Tvrdonice

9/10R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o povolení pokácení stromu rostoucího v zahradě u kostela na parcele číslo 304.

10/10R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost ředitele ZŠ na přiznání odměny za práci v kalendářním roce 2022.

11/10R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje zrušení registračního poplatku v místní knihovně.

12/10R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje darovací smlouvu se společností Gasko Green s.r.o.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Tvrdonice postupuje k projednání na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

Výzvu k podpisu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci na pozemky p.č. 3210/31 a p.č. 3329/89., od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí oznámení o rezignaci na pozici předsedy a člena inventarizační komise člena ZO Tvrdonice Mgr. Marka Hunkaře.

Rada obce Tvrdonice projednává žádost o prodej pozemku KN 307/8 o výměře 15m2 . Žádost bude projednána na příští schůzi RO Tvrdonice