Výpis U S N E S E N Í schůze č. 30 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 5. 12. 2023 v kancelář starosty od 15:30 hod

1/30R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje rozpočtové opatření č9/2023

2/30R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh na zrušení ročního poplatku v místní knihovně.

3/30R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje vystoupení skupiny Fleret na Mikulášském jarmarku plánovaném na 7.12.2024.

4/30R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost společnosti Malovaný kraj z.s. na rok 2024.

5/30R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost na zhotovení skříní do Základní školy na základě nejnižší cenové nabídky v předloženém znění.

6/30R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o výměnu inventáře v ordinaci zubního lékaře objektu zdravotního střediska dle předložené cenové nabídky.

7/30R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o schválení odměny pro ředitele Základní školy.

8/30R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje poskytnutí finančního příspěvku integračnímu centru SASOV z.ú.

9/30R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje darovací smlouvu na pořízení vybavení JSDH.

10/30R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje položkový rozpočet stavby Poznejte Tvrdonice, Beckov Gbely, Rekonstrukce mlatových chodníků a stezek, vícepráceobruba z žulových kostek u rybníka.

11/30R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje položkový rozpočet k akci Poznejte Tvrdonice, Beckov Gbely, Stavební úpravy altánu a odpočinkové zóny kovové výrobky, vícepráce dle předložené dokumentace.

12/30R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh plakátu a vstupenky na ples obce, který se bude konat 12. ledna 2024. RO bere na vědomí informaci o stavu přípravy plesu.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí informaci o stavu práce na nových webových stránkách obce.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí informaci o zadání projektu na rekonstrukci parkoviště na ulici

Revoluční, a doporučuje v rámci rekonstrukce parkoviště upravit ta prostor na ukládání tříděného odpadu.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí položkový rozpočet stavby chodníků na ulici Týnecká.

Rada obce Tvrdonice postupuje žádost na odkoupení pozemku parcelní číslo 3058/125 o výměře 102 m2

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí informaci starosty obce o stavu prací v souvislosti s projekty “Poznejte Tvrdonice, Beckov a Gbely a o řešení vzniklé situace.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí informaci o konání schůze DSO Čistý jihovýchod.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí informaci místostarosty obce (předsedy programové rady) o posledním jednání programové rady.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí informaci o přípravě Mikulášského jarmarku, který se uskuteční
v sobotu 9. prosince 2023.