výpis U S N E S E N Í schůze č. 25 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 14. 9. 2023 v OÚ kancelář starosty od 16:00 hod.

1/25R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh rozpočtového opatření č.6/2023.

2/25R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje darovací smlouvu na finanční daru příležitosti slavnostního uvítání prvňáčka.

3/25R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu o poskytnutí práv k užívání software se společností ALIS s.r.o. k programu KEO – spisová služba (další pracovní místo).

4/25R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje cenovou nabídku modulů KEO v předloženém znění

5/25R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádosto povolení snížení obrubníků u RD, za předpokladu, že žadatel provede požadované úpravy na vlastní náklady.

6/25R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh kulturní komise na kulturní vystoupení v rámci obecního plesu.

7/25R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení se společností Mottygo s.r.o. na provedení uměleckého výkonu – představení Štístka a Poupěnky v předloženém znění.

8/25R/2023 Rada obce Tvrdonice Smlouvu se společností EG.D. a.s. o zřízení věcného břemene číslo HO-014330086712/001-MDP z důvodu zřízení kabelového vedení NN v předloženém znění

9/25R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje barevnou variantu webových stránek v provedení modro- okrové kombinace s ornamentem. V předchozí eMailové anketě se pro tuto variantu vyslovilo 6 zastupitelů obce.

10/25R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje na základě předložených cenových nabídek zakoupení nábytku od společnosti Nomiland s.r.o.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí plán inventur a návrh na složení inventarizačních komisí na rok 2023 a odkládá k projednání na příští schůzi rady.

Rada obce Tvrdonice postupuje návrhy obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích za psa, z pobytu a z obecního systému odpadového hospodářství k diskusi na pracovní schůzce zastupitelstva obce.

Rada obce Tvrdonice postupuje jednání o podobě 69. ročníku TNS Podluží v písni a tanci k diskusi na pracovní schůzku zastupitelstva obce, svolanou na 21.9.2023.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí nabídku projektu na Vyrozumívací systém obyvatel obcí Tvrdonice- Klokočov při živelných katastrofách. INTERREG-CZ/2023/1.