výpis U S N E S E N Í schůze č. 23 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 24. 8. 2023 v OÚ kancelář starosty od 16:00 hod.

1/23R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje zprávu o hodnocení nabídek k projektu “Poznejte Tvrdonice, Beckov, Gbely, stavební úpravy altánu a odpočinkové zóny” v předloženém znění.

2/23R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Zprávu o hodnocení nabídek k projektu “Poznejte Tvrdonice, Beckov, Gbely-Rekonstrukce ,mlatových chodníků a stezek” v předloženém znění.

3/23R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje navýšení příspěvku pro Služby Tvrdonice, příspěvková organizace v předloženém znění.

4/23R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu s.p. číslo 2022/08764 v předloženém znění

5/23R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost na prodloužení pronájmu obecního bytu.

6/23R/2023 Rada obce Tvrdonice zamítá o žádost o pronájem garáže a skladovací místnosti v prostorách zdravotního střediska.

7/23R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje ukončení nájmu nebytových prostor – garáže v objektu zdravotního střediska. Z důvodu přebudování garáží na skladovací prostory pokrývající potřeby všech nájemníků bytů v objektu Zdravotního střediska.

8/23R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje udělení daru pro členy JSDH Tvrdonice.

9/23R/2023 Rada obce Tvrdonice ukládá místostarostovi obce, rozeslat grafické návrhy členům zastupitelstva k vyjádření.

10/23R/2023 Rada obce Tvrdonice navrhuje svolání pracovní schůzky členů zastupitelstva obce, předsedkyně kulturní komise, předsedkyně a zástupců Slováckého krůžku Tvrdonice, a vedoucí DNS Poměnka.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Tvrdonice postupuje žádost o odkoupení pozemků ve vlastnictví obce k projednání Zastupitelstvu obce Tvrdonice.