Výpis U S N E S E N Í schůze č. 22 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 10. 8. 2023 v OÚ kancelář starosty od 16:00 hod.

1/22R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a postupuje ji k projednání zastupitelstvu obce.

2/22R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi mateřskou školkou Tvrdonice, příspěvkovou organizací a Mateřským centrem Slunéčko.

3/22R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu o půjčce vitríny Okrašlovacímu spolku Tvrdonice, v předloženém znění.

4/22R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu o půjčce vitríny Sboru dobrovolných hasičů Tvrdonice v předloženém znění.

5/22R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu o půjčce vitríny Moravskému rybářskému svazu, pobočnému spolku Tvrdonice v předloženém znění.

6/22R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje darovací smlouvu se na finanční dar na nákup vybavení JSDHo Tvrdonice v předloženém znění.

7/22R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje darovací smlouvu na finanční dar na nákup vybavení JSDHo Tvrdonice v předloženém znění.

8/22R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje podání žádosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na převod nepotřebných nemovitostí do vlastnictví obce

9/22R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádosti na možnost zajištění občerstvení na akcích pořádaných Obcí Tvrdonice. Jedná se o akce Letní kino a Vaření kotlíkových gulášů.

10/22R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje nákupu nástroje iSophi sloužícímu k pedagogické diagnostice dětí.

11/22R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost Správy y údržby silnic Jihomoravského kraje o povolení kácen í dřevin v rámci realizace rekonstrukce vozovky III/4243.

12/22R/2023 Rada obce Tvrdonice zamítá žádost na povolení vjezdu na účelovou komunikaci s dopravním omezením , spojující ulice Nová, Revoluční a Padělky. Byl podán návrh na změnu dopravního omezení. Po realizaci změny bude žádost bezpředmětná.

13/22R/2023 Rada obce Tvrdonice zamítá nabídku společnosti Atlas Software na rozšíření programu Codexis (právní informace) na doplnění modulu legislativního alarmu.

14/22R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu o dílo na vybudování veřejného osvětlení na ulici Sklepní se společností Senergos a.s. v předloženém znění.

15/22R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje bezplatný pronájem prostor místní knihovny na adrese Tvrdonice, Slovácká 1 za účelem konání příměstského tábora.

16/22R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje cenovou nabídku na dopravu účastníků příměstského tábora v předloženém znění. Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Tvrdonice postupuje Obecně závaznou vyhlášku o pohybu psů zastupitelstvu obce k připomínkování.

Rada obce Tvrdonice odkládá žádost o pronájem garáže a skladovacího prostoru v objektu zdravotního střediska na příští schůzi.

Rada obce Tvrdonice ukládá místostarostovi obce zadat vypracování dalších variant grafické podoby webových stránek.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí vyhodnocení 68. ročníku. Návrh organizace 69. ročníku TNS odkládá na příští schůzi rady obce.

Ing. Zdeněk Tesařík

starosta obce