Výpis U S N E S E N Í schůze č. 20 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 20. 7. 2023 v OÚ kancelář starosty od 16:00 hod.

1/20R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje zadání tvorby návrhu loga obce.

2/20R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje přijetí finančního daru pro Služby obce Tvrdonice příspěvková organizace v částce 150.000,- Kč na opravu sociálního zařízení ve zdravotním středisku. od společnosti RWE Gas Storage CZ s.r.o.

3/20R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost člena JSDH Tvrdonice o prodloužení termínu pro získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel sk. C do 30.8.2023.

4/20R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení na akci “Tvrdonice příp. NN K548.

5/20R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – souhlas s umístěním distribučního zařízení na akci “Tvrdonice, příp. NN, K33” (ulice Svárov).

6/20R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost ředitelky MŠ na povolení výměny vybavení dětské ložnice v MŠ v předloženém znění.

7/20R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě

8/20R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje přiznání odměny pro ředitelku MŠ.

9/20R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje cenovou nabídku společnosti Senergos a.s. na vybudování veřejného osvětlení na ulici Sklepní v předloženém znění.

10/20R/2023 Rada obce Tvrdonice stanovuje výši vstupného na Letní přehlídku filmů, které se uskuteční ve dnech 23.8.-26.8.2023, následovně Dospělý 150,- Kč, dítě do 15 let 50,- Kč. Na dětský film Myška Pattie promítaný dne 25.8.2023, dospělý 150,- Kč, dítě do 15 let zdarma.

11/20R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh kulturní komise na uspořádání koncertu pro děti Štístko a Poupěnka v termínu 6.7.2024.

12/20R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o povolení hostování lunaparku na akcích hody a slavnosti v roce 2024.

13/20R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje udělení Plné moci společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav a.s. ke zpracování údajů potřebných k doplnění digitálně technické mapy v předloženém znění.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí poděkování za sponzorský dar od redakce časopisu Malovaný kraj.

Ing. Zdeněk Tesařík

starosta obce