Výpis U S N E S E N Í schůze č. 19 Rady obce Tvrdonice konaná dne 27. 6. 2023

1/19R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Služby obce Tvrdonice p.o. za rok 2022

2/19R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje účetní závěrku Základní školy Tvrdonice p. o. za rok 2022

3/19R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje odměnu řediteli Základní školy

4/19R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje nacenění vybudování školní družiny

5/19R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost ZŠ Tvrdonice p.o. o schválení zakoupení dlouhodobého majetku – interaktivního LCD Displeje s pojezdem.

6/19R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost ZŠ Tvrdonice p.o. o schválení zakoupení elektrického varného kotle do školní jídelny.

7/19R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost ZŠ Tvrdonice p.o. o schválení financování opravy učebny č.48.

8/19R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost od MŠ Tvrdonice o schválení provedení výmalby třídy a zakoupení vybavení z rezervního fondu.

9/19R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje ukončení nájemní smlouvy z důvodu využití objektu pro potřeby rozšíření školní družiny k 1.9.2023.

10/19R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost o povolení vybudování parkovacího místa před RD a současně žádost o poskytnutí příspěvku na jeho vybudování.

11/19R/2023 Rada obce Tvrdonice zamítá žádost na povolení vjezdu na účelovou komunikaci-polní cestu spojující ulice Nová, Revoluční a Padělky.

12/19R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje návrh Kulturní komise na uspořádání akce “Vaření kotlíkových gulášů”

13/19R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Obce Tvrdonice pro Slovácký krúžek Kostice, zapsaný spolek

14/19R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Nabídku firmy DOSING NB 21-23-0060

15/19R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost SK Podluží z.s. o příspěvek na stravu na příměstský tábor dětí.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí žádost o odkup pozemků p.č. 412/74, 412/76 a 412/63.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí Žádost bude předložena ZO, rada obce souhlasí s jejím schválením.