Výpis U S N E S E N Í schůze č. 15 Rady obce Tvrdonice

konaná dne 20. 4. 2023 v OÚ kancelář starosty od 16:00 hod.

1/15R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje nové znění smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru a zařazení místa zpětného odběru do obecního systému odpadového hospodářství od společnosti EKO-KOM v předloženém znění.

2/15R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Darovací smlouvu-Hasiči 48/2023 od Nadace Agrofert na pořízení motoru k výjezdovému člunu, v předloženém znění.

3/15R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Směrnici č. 25-2023 “Kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání” v předloženém znění.

4/15R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu č.: HO-001030069980-MPEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Umístění kabelového vedení distribuční soustavy na pozemku parc. č. 2052/2 a 2052/46 v kú Hrušky.

5/15R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu o dodávce vody č. 38350/00001do objektu Požární zbrojnice parc.č. 305/1.se společností Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. v předloženém znění.

6/15R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje Vrácení plateb za dodávku el. energie do pronajatých nebytových prostor.

7/15R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje žádost od společnosti Aqua Centrum Břeclav s.r.o. o vyjádření k Manipulačnímu řádu Revitalizace Tvrdonice II Etapa A II Etapa” v předloženém znění

8/15R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje smlouvu o pronájmu areálu TNS s Livemusic Agency za účelem uspořádání akce PARTIČKA. Akce se uskuteční dne 12.6.2023. Cena pronájmu dle platného ceníku na rok 2023.

9/15R/2023 Rada obce Tvrdonice schvaluje darovací smlouvu od společnosti RWE Gas Storage CZ, s.r.o. na kulturní účely, na projekt Podluží v písni a tanci 2023.

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo či nebyla přijata

Výsledky projednávání, o kterých se nehlasovalo

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí plán zasedání na období duben-prosinec 2023.

Rada obce Tvrdonice postupuje žádost o koupi pozemku p.č. KN 3058/150 v k.ú. Tvrdonice o výměře 52 m2 . k projednání zastupitelstvu obce.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí žádost o přidělení obecního bytu Žádost byla osobně projednána možnost pronájmu obecního bytu. Čeká se na vyjádření žadatele.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí informaci ohledně nové strategii Ministerstva Financí a ÚZSVM ohledně zjednodušení převodů nepotřebného majetku ve prospěch obcí.

Rada obce Tvrdonice bere na vědomí informaci od MŠMT o podpoře škol prostřednictvím možného poskytnutí finančních prostředků na rok 2023. Informace byla předána vedení ZŠ Tvrdonice.