Usnesení z rady obce č. 36/2012 ze dne 18.12.2012

1. Rada obce schvaluje

– program jednání 36.schůze RO Tvrdonice
– prodloužení smlouvy na pronájem bytu na staré škole pro p. Mrázovou do 30.6.2013
– žádost o pokácení stromů,kterou podaly MND. Jedná se o stromy u sondy za rybníkem, par.č.1753
– žádost ředitelky MŠ o odměnu ve výši 15.000,- Kč
– žádost o uzavření MŠ Tvrdonice od 21.12.2012-2.1.2013
– žádost MRS Tvrdonice o bezplatné věcné břemeno na pozemek „Cesta k šutrovně“, par.č. 875/2
  za účelem užívání chůze a jízdy přes pozemek
– žádost o odpuštění poplatků za popelnice a stočné pro osoby,které mají trvalé bydliště ve
  Tvrdonicích,ale dlouhodobě se nezdržují v obci a není znám jejich pobyt – jedná se o 31 osob
– návrh akce „Kabelovka-internet“. Jedná se o možnost kombinace kabelové televize /nejširší
  Nabídka s HBO/ za 250+ internet za 500=750,- Kč. V akci by byla tato nabídka za 500,- Kč
– prodloužení pracovní smlouvy pro p. Holobrádka. Smlouva prodloužena do 30.6.2013
– rozpočtové opatření č.4 ve výši 53.600,- Kč
– smlouvu č.014990016112/001 o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi obcí
  Tvrdonice a E.ON. Stavba pod názvem Tvrdonice,ul.Lesní, přípojka NN p. Mlýnek, par.č.3058/1
– žádost o zakoupení nového sporáku do nájemního bytu Plynárenská 2, žádost podala Mgr.Ciprysová
– žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt Plynárenská 2 do 30.11.2017. Žádost podala
  Mgr.Ciprysová
 
2. Rada obce bere na vědomí
 
– zprávu o půběžném plnění úkolů
 
3. Informace
 
– žádost OSA o zaplacení přiznání autorských poplatků z letního kina. Bude prověřeno.
 
Milan Trecha, místostarosta obce                             Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář