Usnesení z rady obce č. 13/2011 ze dne 30.6.2011

 
OBEC TVRDONICE
Rada obce
 
 
Usnesení z rady obce č. 13/2011 ze dne 30.6.2011
 
 

Rada obce schvaluje

 

program jednání13. schůze RO Tvrdonice

žádost o pokácení stromů pro RWE Gas Storage, s.r.o. provoz PZP Tvrdonice.

Jedná se o 12 ks topolů,stáří 50 let. Stromy jsou součástí větrolamu a vytváří
stálé riziko pádu na technologické zařízení výše uvedené firmy.

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy pronájmu bytu. Podala p. Lenka Čapková,

Plynárenská 2, Tvrdonice. Smlouva končí k 30.6.2011 a prodlužuje se do 31.12.2013.

Žádost o pronájem TNS na 13.8.2011 vč. Slovácké chalupy. Žádost podal Blažej Aleš.

Účelem pronájmu je konání akce SUMMER EDITION OPEN AIR 2011.

Žádost o možnost zajištění občerstvení na letním kině v době od 18.7.-24.7.2011.

Žádost podal p. Jan Nešpor, Rybáře 659, Tvrdonice.

Žádost o příspěvek na úpravu vjezdu a chodníku z důvodu rekonstrukce vozovky –

p. Janota Jaroslav, Kostická 13, Tvrdonice. Je třeba doložit doklady o nákupu
materiálu. Max. příspěvek je 3.000,- Kč

Žádost o vydání stanoviska k povolení hornické činnosti pro Palivový kombinát Ústí

nad Labem /stř. Hodonín/. Jedná se o plán opakov likvidace sond HR 182, K01 a
odstranění staré ekologické zátěže v CHOPAV, kvartel řeky Moravy. Sondy se
nachází na k.ú. Tvrdonice.

Žádost o vyjádření a povolení k výstavbě byt.místností, ul. Sklepní,par.č.948/2212

k.ú. Tvrdonice. Podal Bohumil Hrubý Slovácká 64/2, Tvrdonice.

Návrh kupní smlouvy na odkoupení pozemku par.č.3312/97. Cena 200,- Kč/m2

pro firmu ECKELMANN, s.r.o. Růžová 17, Tvrdonice.
 
 

Rada obce bere na vědomí

 

zprávu o průběžném plnění úkolů

Žádost o rekonstrukci chodníků v areálu MŠ Tvrdonice. Bude prověřen stávající stav

a možnost financování.
 
 
 
 
Milan Trecha, místostarosta obce                        Zdeněk Tesařík, starosta obce
 
 

Napsat komentář