Usnesení z jednání rady obce OBEC TVRDONICE

1.Rada obce schvaluje
-program jednání 6. Schůze RO Tvrdonice
-nabídku revitalizace systému veřejného rozhlasu v obci od firmy Raichman
-nabídku na vypracování územní studie plochy Z3 od firmy AR projekt Brno
-Smlouvu u budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi RWE Gas Net a obcí
-stanovení ceny vstupného na vystoupení skupiny Olympic – 04,05 – 290,- Kč
 06,07 – 350,- Kč, 08 – 450,- Kč

2. Rada obce bere na vědomí
-zprávu o průběžném plnění úkolů

3. Informace
-byla podepsána smlouva na pojištění obecního majetku s Českou pojišťovnou
-proběhlo výběrové řízení na opravu střechy „Slovácké chalupy“, byla vybrána firma Juráček
 Tvrdonice

Milan Trecha, místostarosta obce                      Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář