Usnesení z jednání rady obce č. 91/2022 ze dne 26.9.2022

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 91.schůze RO Tvrdonice

-Smlouvu o nájmu nemovité věci /malé slovácké chalupy v areálu TNS pro drobné skladovací účely pro umístění fotografických rekvizit v rámci předvánočního focení pro p. M. a to v době od 1.10.-16.10.2022

2.Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů