Usnesení z jednání rady obce č.90/2022 ze dne 14.9.2022

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 90.schůze RO Tvrdonice

-Směrnici k ochraně osobních údajů v kamerovém systému v obci

-aktualizaci pasportu informačně orientačního značení v obci

-žádost o finanční příspěvek, určený k vydávání Malovaného kraje

-žádost o vrácení poplatku TKO od p. L. z důvodu změny trvalého bydliště

-žádost o zakoupení žehlícího prkna a parní žehličky pro potřeby půjčovny krojů zřizované obcí

-žádost SDH Tvrdonice o bezplatný pronájem areálu TNS na akci „Den záchranných složek“ a dále zapůjčení stanů, stolů, lavic, plyn. topidla a fin. příspěvek

-nabídku na opravu osvětlení v parku u MŠ

-návrh na vyřazení notebooku HP Probook 450

-zhodnocení budovy ZŠ Tvrdonice pořízením klimatizace do počítačové učebny a kabinetu matematiky

-návrh rozpočtového opatření č. 5/2022

-žádost o pronájem parkovacího místa ul. Kůt, p. S. /musí být umožněn výjezd sousedům okolních pozemků. Smlouva se uzavírá na 5 let

-Smlouvu o dílo „Tvrdonice-navýšení kapacity ČOV“

2.Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

3.Informace

-RO obdržela vyúčtování za letní kino 2022