Usnesení z jednání rady obce č. 9/2019 ze dne 2.4.2019

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 9.schůze RO Tvrdonice

-nabídku firmy Signex na dopravní značení na ul. Trávníky

-dopravní značení ke zvýšení dopravní bezpečnosti na ul. Kostická – zpomalovací práh, vyznačení

přechodu pro chodce a vyznačení plné čáry před a za zastávkou

-koncepci povrchového odvodnění pod firmou Eckelman

-žádost ZŠ Tvrdonice o přijetí daru od obce Kostice, dar bude použit pro nákup interaktivního panelu

-žádost SDH Tvrdonice na rozšíření řidičského oprávnění skupiny C pro 3 dobrovolné hasiče

-žádost o pronájem obecního pozemku po dobu rekonstrukce střechy od p. V. /umístění nové střešní

krytiny a kontejneru na odpad po dobu nezbytně nutnou/

-žádost o pronájem obecního pozemku po dobu rekonstrukce střechy od p. CH./umístění nové střešní

krytiny a kontejneru na odpad po dobu nezbytně nutnou/

-nabídku na provedení deratizačních prací od firmy Krásný – deratizace kanalizačního potrubí ve

ve všech ulicích obce

-nákup nového vozíku za malotraktor

-nabídku reklamní plochy od firmy Deník-Vltava Labe Media

 

 

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost ZŠ Tvrdonice o posouzení stavu smrku

 

 

3.Informace

-Informace k výstavě smuteční síně

 

Milan Trecha, místostarosta obce                 Zdeněk Tesařík, starosta obce