Usnesení z jednání rady obce č. 9/2015 ze dne 2.4.2015

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 9. schůze RO Tvrdonice
-členský příspěvek 500,- Kč na poplatek za autorský honorář Slavnosti 2015
-Smlouvu o připojení k distribuční síti mezi Obcí Tvrdonice a E.ON distribuce České Budějovice-
ul. Slovácká- venkovní vedení NN
-žádost MND o odkup části pozemků
-nákup nové sekačky pro služby obce
-žádost p . Nešpora o zajištění občerstvení na koncert skupiny Olympic
-žádost firmy Likomstav o zhotovení vjezdu a parkovacích ploch před RD č. 502/23
-nabídku firmy Likomstav na vybudování chodníků na hřbitově o výměře 122 m2
-nabídku na oplocení části rybníku a areálu TNS od firmy Romské středisko Hodonín
-nabídku na výrobu 6-ti ks prodejních stánků od firmy Páník,Autoplachty Hrušky
-ukončení nájemní smlouvy z důvodu ukončení prací od firmy CEST
-nabídku firmy Koryčánek na zajištění občerstvení na TNS 2015
-žádost o navýšení počtu žáků MŠ
-žádost o pacht pozemků na ul. Plynárenská 646
-žádost p. Rolincové o odkup pozemku parc.č.312/29 – bude projednáno na zastupitelstvu obce
-žádost Plynoprojektu Brno o pokácení 3 ks stromů
-žádost o uzavření MŠ Tvrdonice v době letních prázdnin od 27.7.2015-31.8.2015

2. Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů
-žádost z obce Kostice o vybudování nového chodníku k ZŠ Tvrdonice

3. Rada obce neschvaluje

-žádost p. Gergelové o pokácení stromů za byt.domem č.p.70 na ul. Družstevní /období vegetačního
klidu/
-nabídku firmy Drábek na chodník na ul. Plynárenská z důvodu rekonstrukce plyn.potrubí

4.Informace

-sdělení o poskytnutí příspěvku pro ZŠ Tvrdonice od obce Kostice

Milan Trecha, místostarosta obce

Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář