Usnesení z jednání rady obce č. 9./2011 ze dne 28.4.2011

Rada obce schvaluje

 
 

Program jednání 9. schůze RO Tvrdonice

Pronájem pozemku pro p. Josefa Mráze, gen.Šimka, Břeclav, po dobu 15-ti let. Jedná se o pozemek par. č. 408/2 o cel.výměře 816 m2 za 100,- Kč za rok.

Pronájem pozemku pro ČZS Tvrdonice, parc. č. 2215/41 o celkové výměře 251 m2 za 500,- Kč za rok

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozování kabelové televize mezi obcí a HC Kabel, s.r.o. Hovorany.Jedná se rozšíření programové nabídky od 1.4.2011.

 
 

Rada obce bere na vědomí

Zprávu o průběžném plnění úkolů

Usnesení od Soudu Břeclav ohledně p. Igora Schmieda.Jedná se o dohodu o realizaci trestu veřejně-prospěšných prací

Žádost o pokácení 3 ks stromů břízy – žadatelka Kateřina Bartošíková, Luční 346/2 Tvrdonice

Nabídku prodeje kopírky v hodnotě 39.900,- Kč vč. DPH od firmy Reproservis CZ

Žádost o pronájem bytu ZŠ Kostická 98, podala Lucie Fabičovicová, bytem Hodonín.

Vyjádření Ministerstva pro místní rozvoj ohledně dotace určené na výstavbu infra-struktury pro rodinné domy v lokalitě „Tabule“. Kontrola se uskutečnila na základě zaslaných dokladů. Dotace se týkala r. 2004, 2005.

Poskytnutí neinvestiční dotace z Ministerstva kultury za účelem změny knihovního Systému LANius na systém Clavius v částce 40.000,- Kč

Cenovou nabídku na mobilní plot v areálu TNS Tvrdonice of firmy Truhlářství Bohuslav Juráček v hodnotě 25.000,- Kč vč. DPH

Informaci o konání akce MISS ROMA ČR 2011, která se koná dne 30.4.2011 v Hodoníně

Žádost o odprodej pozemku par.č. 3312/97, k.ú. Tvrdonice. Žádost podali: Vinařství Kosík a společnost ECKELMANN s.r.o. Žádost bude projednána na nejbližším zastupitelstvu obce.

 
 
 
Milan Trecha, místostarosta obce                         Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář