Usnesení z jednání rady obce č. 89/2022 ze dne 31.8.2022

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 89.schůze RO Tvrdonice

-Smlouvu o poskytnutí dotace na opravu majetku poškozeného živelní katastrofou v červnu 2021- město Havířov

-nabídku firmy Šedová na čištění oken na Smuteční síni ve Tvrdonicích

-nabídku firmy Šedová na hloubkové čištění dlažby Smuteční síně

-žádost o povolení zábavního lunaparku od p. Navrátila na TNS 2023

-žádost o povolení úpravy cesty od p. B. ulice Konec

-žádost o vrácení poplatku za TKO –p. T.

-návrh na vybavení požární zbrojnice ve Tvrdonicích

-návrh na převod digitální radiostanice do vlastnictví obce

-žádost o schválení montáže klimatizace do knihovny

-nabídku firmy Gonsulta na interaktivní dotykový displej pro knihovnu

-výsledek výběrového řízení pro akci „chodník na ul. Nová“, vybrána firma Šerhalka

2. Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o pracovní místo p. V

-žádost o pracovní místo p. Š.

-žádost o pracovní místo p. V.

-žádost o pracovní místo p. B.

-žádost o přístup na pozemek p. H.- ul. Luční. RO doporučuje upravit přístup z hlavní silnice 2/424

3. Neschvaluje

-žádost o sbírku textilu a jiných věcí od Diakonie Broumov

-žádost o umístění textilního kontejneru od firmy Textil.eco

4.Informace

-soutěžní přehlídka vaření kotlíkových gulášů proběhne v areálu TNS dne 8. října