Usnesení z jednání rady obce č. 88/2022 ze dne 3.8.2022

Rada obce schvaluje

-program jednání 88.schůze RO

-Smlouvu o výpůjčce pro spolky, organizace, sportovní oddíly v obci. Částka 100,- za každý měsíc a drobné opravy do výše 3.000,- Kč

-nabídku Synergie /pošta Partner Tvrdonice/. Pobočka by se tímto stala kontaktním místem pojišťovny MV

-návrh na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene- jedná se o přípojku NN pro rod. dům – p. Š.

-žádost o zakoupení 2 ks regálů do archívu MŠ Tvrdonice -žádost o povolení kácení 2 ks bříz

-Smlouvu o zřízení věcného břemene – plynárenské zařízení ul. Revoluční – REKO MS Tvrdonice

-žádost manželů G. o vrácení části poplatku TKO z důvodu přestěhování

-žádost o povolení stavebních úprav od p. S. – zhotovení otvoru pro mobilní klimatizaci

– Smlouvu o poskytnutí dotace z JmK pro stavbu požární zbrojnice pro JSDH Tvrdonice

-zadání studie stavby Tvrdonice Tabule III firmě Modrý projekt

-Smlouvu o dílo mezi obcí Tvrdonice a firmou Modrý projekt- ul. Luční, rekonstrukce kanalizace

-žádost MŠ Tvrdonice o navýšení počtu dětí ze 75 na 76

-žádost o odměnu pro ředitelku MŠ Tvrdonice

-žádost o uzavření knihovny od 29.8. – 9.9.2022 z důvodu konání revize

-cenu vstupného na letní kino – děti do 15 let zdarma, dospělí 100,- Kč

-položkový rozpočet – chodník u. Nová

2.Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o prodej obecních pozemků od manželů S. – bude projednáno na zastupitelstvu

3. Neschvaluje¨

-brožuru Stopa bezpečí – finanční gramotnost