Usnesení z jednání rady obce č. 87/2022 ze dne 11.7.2022

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 87.schůze RO

-žádost k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene MS Tvrdonice ke stavbě „REKO MS Tvrdonice¨ Tvrdonice – Revoluční 1, číslo stavby 58221 „obslužnost plynárenského zařízení

-Dodatek ke smlouvě č. 1 od firmy Hantály o provedení svozu a likvidace biologicky rozložitelného komunálního odpadu

-žádost SK Podluží o finanční příspěvek na celkovou podporu a záštitu uspořádání příměstského sportovního tábora ve dnech 25.7.-29.7.2022

-návrh rozpočtového opatření č. 4/2022

-úpravu platového výměru ředitele ZŠ Tvrdonice od 1.8.2022

-nabídku na zpracování a projednání provozního řádu sběrného dvora od firmy Modrý projekt

-uzavření smlouvy za využívání prostorů staré školy

– výzvu ke zpracování urbanistického návrhu Tvrdonice Tabule od firmy AR projekt

-RO zadává zpracování projektu „Lentus Agilis, pramínek“ park před Dělnickým domem

2. Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

¨

3. Neschvaluje

-nabídku modul „příručka pro starostu“