Usnesení z jednání rady obce č. 86/2022 ze dne 29.6.2022

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 86. schůze RO Tvrdonice

-žádost MŠ Tvrdonice o potvrzení rozdělení přebytků a převedení do rezervního fondu

-návrh na vyřazení knih z knihovny

-žádost o povolení stánkového prodeje ve dnech 6.8.-9.8.2022 na náměstí – hody od p. B.

-žádost o přiznání odměny pro ředitele školy ZŠ Tvrdonice

-žádost o navýšení příspěvku na rozvoz obědů od p. K. pro místní občany

-žádost p. M. o vybudování vjezdu na ul. Nová

2. Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o pronájem obecního bytu od p. S.

– žádost o osobní schůzku od manželů S. z důvodu odkupu pozemku – bude projednáno na zastupitelstvu obce

3. Informace

– RO obdržela návrh na zřízení družiny na staré škole a dále upozornění na nedostatek přechodů v obci. Všechny tyto požadavky jsou již určitou dobu v řešení.