Usnesení z jednání rady obce č. 85/2022 ze dne 15.6.2022

1.Rada obce schvaluje

– program jednání 85.schůze RO Tvrdonice

-Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 8/2022 o poskytování soc. služby Domov na Jarošce – zvýšení úhrad za službu ubytování a stravu p. L. , který využívá služeb zařízení

-Dohodu o členství v JSDH, která zprošťuje člena JSDH od placení poplatků za TKO

-RO obdržela pouční poškozené právnické osoby od PČR a navrhuje zvolení zmocněnce advokátní kancelář Jurečka a schvaluje udělení plné moci

-Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JmK, předmětem smlouvy je neinvestiční dotace na realizaci projektu Podluží v písni a tanci Tvrdonice 2022

-Smlouvu o vykonávání s přezkoumáním hospodaření územního sam.celku – hospodaření Obce Tvrdonice za r.2022 od firmy Audit Brno

-žádost p.C. o prodloužení nájmu na byt do 30.9.2022

-Darovací smlouvu od RWE Gas Storage – fin.dar na zakoupení interaktivního panelu do místní knihovny

-zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku –Tvrdonice-navýšení kapacity ČOV. Byla vybrána firma Vega spol. v.o.s. Brno s nejnižší nabídkou

-schválení finanční částky na nákup vína pro TNS 2022 – Vinařství Čech, Vinařství Balga BMV a Vinařství Kosík

-navržení odměny pro technickou komisi TNS

2. Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

3. Informace

-žádost ZŠ Tvrdonice o souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ Tvrdonice do projektu kraje – projekt „bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v jihomoravském kraji“

-návrh na doporučené značení v obci /předá ke schválení na dopravní inspektorát v Břeclavi/