Usnesení z jednání rady obce č. 84/2022 ze dne 23.5.2022

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 84.schůze RO

-Darovací smlouvu RWE Gas Storage. Předmětem smlouvy je finanční dar na projekt: TNS 2022

-žádost o pronájem nebytových prostor na staré škole pro začínající boxerský klub. Obec nechá vypracovat smlouvu

-žádost ZŠ Tvrdonice o schválení účetní závěrky a hospodaření roku 2021 a převedení hospodářského výsledku za r. 2021 do rezervního fondu

-RO obdržela usnesení Okresního státního zastupitelství Břeclav a pověřuje právní kancelář Jurečka a zároveň uděluje plnou moc za obce, aby ji zastupoval ve věci k podání stížnosti proti usnesení vydaném Okresním zastupitelstvím v Břeclavi

-RO podává výzvu k výběrovému řízení na projekt – Tvrdonice- navýšení kapacity ČOV

-Darovací smlouvu Morávkovo zahradní centrum, dar bude použit na financováni TNS

-Darovací smlouvu od firmy Modrý projekt, darovaná částka bude použita na financování TNS

-žádost MŠ Tvrdonice o povolení výjimky z počtu žáků z 30 na 31

2.Rada obce bere na vědomí

-zpráva o průběžném plnění úkolů

3. Informace

-úprava bytu na zdravotním středisku