Usnesení z jednání rady obce č. 82/2022 ze dne 27.4.2022

1.Rada obce schvaluje

– program jednání 82. schůze RO

-návrh na vyplacení finančního daru při životních výročích

-návrh na vyplacení příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku členům zastupitelstva, kteří zastupují obec na veřejných občanských obřadech

-položkový rozpočet na regeneraci umělého hřiště ZŠ Tvrdonice

-položkový rozpočet na regeneraci umělého hřiště na ul. Družstevní

-žádost od Remédia Plus na příspěvek k sociálnímu automobilu, díky kterému zajišťuje soc. služby. Za podporu bude umístěno logo obce na tomto automobilu

-žádost o připojení tepelného čerpadla pro budoucí hasičskou zbrojnici

-žádost o připojení k distribuční soustavě – ostatní spotřebiče – nová hasičská zbrojnice-osvětlení, el.vařič a ostatní spotřebiče

-prodej průhledných pytlů na sběrném dvoře – 5,- Kč/ks

-nabídku Rádia Jih na možnost reklamy a propagaci obce na dnů

-cenovou nabídku na částečnou rekonstrukci chodníku ul.Družstevní

-souhlas s umístěním stavby

-žádost o proplacení finanční částky na opravu „havárie vody – prasklé vodovodní potrubí v obecním bytě

2.Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů