Usnesení z jednání rady obce č. 80/2022 ze dne 30.3.2022

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 80.schůze RO

-žádost o prodloužení nájmu nebytových prostor na ZS od p. L. do 31.3.2023

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy na obecní byt od p. T. do 31.3.2023

-návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl – provozování místního rozhlasu

-žádost o pronájem pozemku – doplnění od p. B.

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor na ZS od p. S. – do 31.3.2023

-Domov na Jarošce – nová smlouva pro p. L. /navýšení úhrad za ubytování +stravu/

-žádost ZŠ Tvrdonice o poskytnutí daru do tomboly na školní ples SRPDŠ

-schválení účetní závěrky Služby obce Tvrdonice

-cenový návrh na výměnu svítidel pro areál TNS od firmy Fic

-Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl – týká se koncertu Hodonínského smyčcového kvarteta

-vstupné na Slavnosti 2022

-výběrového řízení na opravu chodníku od benzínové stanice po bránu hřbitova a vjezdu před hřbitovem – vybrána firma s nejnižší cenovou nabídkou

2.Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-sdělení k žádosti od p. M. o koupi pozemku v obci. Bylo zjištěno, že se nejedná o pozemek obce

-žádost o pronájem obecního bytu od p. L.

-žádost o pronájem obecního bytu od p. M.

-Výkaz zisku a ztrát, Služby obce Tvrdonice

-Rozvaha Služby obce Tvrdonice

-Příloha Rezervní fond, Služby obce Tvrdonice

-Fond investic Služby obce Tvrdonice