Usnesení z jednání rady obce č. 8/2019 ze dne 18.3.2019

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 8.schůze RO Tvrdonice

-vstupné na TNS 2019 pro ZTP a důchodce

-zakoupení radlice na úklid sněhu a válcový sypač nesený

-návrh rozpočtového opatření č. 1

-položkový rozpočet na odbahnění malého rybníčku

-žádost o schválení běžných provozních nákladů pro obec

-nákup reklamních předmětů pro obec

-žádost o výměnu hardware pro Infokanál

-návrh koncertů od kulturní komise obce na r. 2019

-žádost o povolení na postavení plotu – p.P.

-žádost o prodloužení o pronájmu na ZS – p. L.

-žádost o finanční podporu pro Dianu Třebíč, která zajišťuje pečovatelskou službu pro občana obce

-žádost o prodloužení smlouvy o pronájmu na ZS – p. K.

-žádost o prodloužení nájemní smlouvy ve dvoře OÚ – p. B.

-žádost o součinnost při vybudování bezbariérového vjezdu a vchodu – p. J.

-oznámení o změně investičního záměru – ZO ŽS Tvrdonice

-žádost o schválení nákupu dětských židliček pro MŠ Tvrdonice z rezervního fondu

-žádost o schválení nákupu dřevěných stavebnic pro MŠ Tvrdonice z rezervního fondu

-žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene od firmy Exact

-Smlouvu o zřízení věcného břemene – Obec Tvrdonice+E.ON přípojka NN – p.K.

-žádost o podporu akce „Cyklopodluží“ – Čičina Tvrdonice

-žádost o povolení pokácení stromu – p. M.

-žádost o povolení pokácení stromu – p. H.

-žádost o finanční příspěvek na Dětský karneval ZŠ Tvrdonice

-žádost o odpuštění školného v MŠ Tvrdonice po dobu hlavních prázdnin 2018/19

-smlouvu na vystoupení p. Haliny Pawlovské

-licenční smlouvu na veřejné provozování hudebních děl OSA – Obecní ples

-Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Mužským sborem Tvrdonice-Kostice a Obcí Tvrdonice

-Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Moravskoslezským kynologickým svazem Kostice a Obcí

Tvrdonice

-Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Mateřským centrem Slunéčko a Obcí Tvrdonice

-Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Svazem tělesně postižených v ČR,místní organizace Kostice a

Obcí Tvrdonice

-Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Okrašlovacím spolkem Tvrdonice a Obcí Tvrdonice

-Povodňový plán pro realizaci akce „Odstranění kontaminace Stiburkovská jezera“

-Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi Okrašlovacím spolkem Tvrdonice a Obcí Tvrdonice, týkající

se dodatečného příspěvku na realizaci publikace Ztracená tvář Podluží

-žádost o povolení pokácení stromu –p. P.

-žádost o povolení pokácení stromů v zahradě OÚ

 

2.Rada obce bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o přijetí do pracovního poměru – p. T.

-žádost o dokumentaci k nadjezdu nad dálnicí D2-ŘSD

-žádost o umožnění výlepu volebních materiálů od KSČM

-návrh na zvýšení bezpečnosti provozu na ul. Kostická

-žádost o přidělení bytu – p. V.

-stížnost na jednání sousedů – p.J.

-žádost o změnu v územním plánu Obce Tvrdonice – p. S.

 

3. Rada obce neschvaluje

-návrh smlouvy na skartaci dokumentů od p. V., Vacenovice

 

Milan Trecha, místostarosta obce                Zdeněk Tesařík, starosta obce