Usnesení z jednání rady obce č. 8/2015 ze dne 19.3.2015

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 8. schůze RO Tvrdonice
-Smlouvu o dílo na zpracování územní studie lokality „Tvrdonice-Plocha Z3“ – Obec Tvrdonice+ AR
 Projekt Brno
-Cenovou nabídku na opravu „Pomníku osvobození“ – p. Slezar, Tvrdonice
-Příkazní smlouvu mezi Obcí Tvrdonice a ROA Dotace s.r.o. Brno
-Smlouvu na zpracování podkladů na akci „Dětské hřiště“
-Ceník prací služeb obce
-Ořez stromů + výsadbu 5ti nových vrb u rybníka – provede firma Škorpa
-Změnu kapacity MŠ Tvrdonice ze 75 na 76 dětí
 
2. Rada obce bere na vědomí
 
-zprávu o průběžném plnění úkolů
 
Milan Trecha, místostarosta obce

Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář