Usnesení z jednání rady obce č. 8/2011 ze dne 7.4.2011

Rada obce schvaluje

 

Program jednání 8. schůze RO Tvrdonice

Uzavření nájemní smlouvy mezi obcí Tvrdonice a Vodní zdroje a.s. Praha 5 o pronájmu pozemku č.p.2738, o výměře 873 m2.Cena 6Kč/m2 za měsíc

Věcné břemeno pro firmu E.ON distribuce a.s. České Budějovice, č. smlouvy 2208-004//11,týkající se obnovy N ul. Růžová. Jedná se o pozemky s par.č. 252/2, 22814/1, 2215/8. Jednorázová úplata činí 4.200,- Kč

Žádost o finanční pomoc na vydávání nekomerčního časopisu Malovaný kraj pro rok 2011 ve výši 4.000,- Kč

Žádost o opravu nábytku na Slovácké chalupě ve výši 29.000,- Kč

Schvaluje žádost o povolení vybudování vjezdu – Anna a Jan Malečkovi, Svárov 16/323, Tvrdonice. Jedná se o plochu 3×3 m na obecním pozemku

Nabídku Svazu integrované a ekolog.produkce hroznů a vína o.s. Ekovín na zasílání týdenních zpráv na ochranu rostlin před škůdci a chorobami

Žádost o uzavření MŠ Tvrdonice v době od 1.8.-31.8.2011

Nabídku firmy Jaroslav Krásný, U rybníka 23, Kostice, na deratizační práce v ceně 20.000,- Kč

 Žádost MND a.s. Hodonín na zajištění a likvidaci sond na katastrálním území Tvrdonice.

             Likvidace sondy Hrušky 212,76,115,132,142,241 – k.ú.Tvrdonice
             Zajištění sond Hrušky 3,116,158,183,205,211 – k.ú. Tvrdonice

Nabídku programu AR projekt Brno ve věci aktualizace dat katastru nemovitostí v programu MISYS – mapování inženýrských sítí za cenu 8.500,- Kč.

Rozmístění košů na psí exkrementy. Byly vytipovány ul. Nová,Družstevní, nám.Míru, ul. Rybáře a lokalita „Tabule“.

 

Rada obce bere na vědomí

 

Zprávu o průběžném plnění úkolů

Nabídku Správy a údržby silnic Břeclav o bezúplatném převodu silnice 3.třídy 42/44 o výměře 461 m2 do majetku Obce Tvrdonice

Zprávu Městského úřadu Břeclav,odboru Správních věcí dopravy o zahájení správního Řízení,které se týká opravy silnice MNV –Tvrdonice-Lanžhot.Termín zahájení 1.4.2011, ukončení 31.8.2011

Zprávu o čerpání prostředků z rezervního fondu MŠ Tvrdonice ve výši 120.099,- Kč

Bere na vědomí dokončení auditu v obci,který proběhl bez závad

Odstoupení žádosti o pronájem bytu na ZŠ Tvrdonice,kterou podala p. Michaela Trčková, Tvrdonice.

 
Milan Trecha, místostarosta obce                        Zdeněk Tesařík, starosta obce

Napsat komentář