Usnesení z jednání rady obce č. 79/2022 ze dne 16.3.2022

1.Rada obce schvaluje

-program jednání 79.schůze

-znalecký posudek k pozemku,který chce obec odkoupit. Důvodem k odkoupení je uložení hlavního kanalizačního potrubí z části obce Tvrdonice

-instalace velkých betonových květináčů mezi ul. Nová a Revoluční, aby zde bylo zamezeno průjezdu vozidel

-Darovací smlouvu mezi Obcí Slavkov pod Hostýnem a Obcí Tvrdonice. Finanční dar bude použit na likvidaci škod způsobených tornádem v katastru obce

-žádost o prodloužení nájmu na byt od p. L. do 31.3.2023

-žádost o příspěvek na dětský karneval od sdružení mateřské centrum Slunéčko

-žádost o slevu na stočném p. B.

-žádost o vrácení poplatku za komunální odpad p. K.

-náklady na ples obce

-žádost o povolení pokácení stromů p. Č.

2. Bere na vědomí

-zprávu o průběžném plnění úkolů

-žádost o povolení vybudovat vod.přípojku p. U.

3. Informace

-technické řešení rozmístění laviček, košů a úpravu hrobu v parku u MŠ – řeší se

-návrh rozmístění a technické řešení osvětlení v parku u MŠ – řeší se